Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXII/204/05 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

UCHWAŁA  Nr XXII/204/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 oraz art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
W statucie Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXV/253/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie utworzenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz przyjęcia jego statutu /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 87, poz. 2244/ wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 3 Statutu skreśla się pkt 5;
2/ w § 17 Statutu skreśla się wyrazy "Przewodniczący Zarządu" i zastępuje się wyrazem 'Wójt".

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Zmiana Statutu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.
Traci moc uchwała Nr XXI/195/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do uchwały Nr XXII/204/05 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Organ nadzoru uznał, że publikacji podlega Statut Związku, natomiast nie podlegają publikacji uchwały Rad Gmin - poszczególnych członków Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
W tej sytuacji zasadna jest zmiana podjętej uchwały.


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz