Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi zakończone: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania

Witkowo, dnia 05.08.2020 r.

ITz.271.9.2020   

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Poprawę stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek.” –

Unieważnienie wyboru oferty – Część 1 zamówienia,

Unieważnienie postępowania – Część 1, 2 i 3 zamówienia.

 

1. Działając na podstawie art. 7 i art. 181 ust. 2 oraz art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania dokonaną w dniu 17.07.2020 r. oraz unieważnia postępowanie - wszystkie części postępowania.

 

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania:

 

Zamawiający po wyborze oferty w części 1 postępowania (w dniu 17.07.2020 r.) otrzymał pismo wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków, odrzuconego w niniejszym postępowaniu w dniu 02.07.2020 r., z wnioskiem o ponowne przeanalizowanie przez Zamawiającego ofert złożonych przez:

- Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków,

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wodkan Szustek Tadeusz, ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno,

- pegaz 90 sp.z.o.o., ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno.

Wykonawca – Pan Jakub Wawrzyniak poinformował Zamawiającego, że w złożonych ofertach pojawiły się nieprawidłowości, a Zamawiający chcąc zachować zasady uczciwej konkurencji, powinien odrzucić oferty ww. wykonawców w trybie art. 89 ust. 1 pkt 1), 2), 4) i 6) ww. ustawy.    

 

Zamawiający ponownie przeanalizował oferty złożone przez ww. wykonawców i stwierdził, że część tych nieprawidłowości pojawiło się w szczególności w zestawieniach zawierających: koszty robocizny bezpośredniej, koszty materiałów bezpośrednich i koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego, co miało miejsce u wykonawców: Przedsiębiorstwo Budowlane KAN-BUD Arkadiusz Wawrzyniak, ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków oraz Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wodkan Szustek Tadeusz, ul. Słoneczna 19, 62-200 Gniezno.

Zamawiający stwierdził, że przyczyną tych błędów jest zastosowany w pkt 15.4 d) oraz k) SIWZ zapis dotyczący sposobu obliczania ceny, w którym Zamawiający podał, że wymaga od wykonawców kosztorysów uproszczonych, a w dalszej części podał, że chce elementy z kosztorysu szczegółowego. Wykonawcy zinterpretowali zapisy w różny sposób, tj. trzech wykonawców nie załączyło wymaganych zestawień, a dwóch złożyło je z błędami.

W przypadku, gdy większość wykonawców nie była w stanie złożyć prawidłowo oferty, biorąc pod uwagę fakt, że kosztorys ofertowy oraz wymagane zestawienia (w postępowaniu, w którym przyjęto rozliczenie kosztorysowe, w którym dużą rolę odgrywają założenia normowe określone w poszczególnych KNR-ach) służą docelowo do wyliczenia prawidłowego wynagrodzenia za rzeczywiście wykonane roboty budowlane oraz, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) kosztorys nie podlega uzupełnieniu, Zamawiający stwierdził, że zastosowane zapisy w punkcie dotyczącym sposobu obliczania ceny podane w SIWZ są sprzeczne i utrudniają zastosowanie zasad uczciwej konkurencji.  

W celu zapewnienia wykonawcom zasad uczciwej konkurencji – równego traktowania, Zamawiający jest zmuszony unieważnić całe postępowanie (część 1, 2 i 3) oraz unieważnić czynność wyboru oferty w części 1 postępowania.

Podstawą w/w czynności jest art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie z którym, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jak podkreśla się w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przesłanka unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych może mieć zastosowanie wówczas, gdy postępowanie obarczone jest taką wadą, która na obecnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia jest niemożliwa do usunięcia, a wada ta uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (wyrok KIO z dnia 14-01-2020 Sygn. akt 2614/19). W przedmiotowej sprawie zachodzą tego rodzaju okoliczności, gdyż wymienione powyżej błędy w treści SIWZ spowodowały różną interpretację zapisów SIWZ przez oferentów. Takie postępowanie Zamawiającego, prowadzi do tego, że oferty są nieporównywalne i nie można doprowadzić do ich porównywalności z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a nieporównywalność ofert wynika z postanowień SIWZ, postępowanie w zakresie takiej oferty podlega unieważnieniu przez zamawiającego (wyrok KIO z dnia 28-06-2019 Sygn. akt 1068/19).

 

Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie, ponieważ  przy wykładni i stosowaniu przepisów ustawy należy brać pod uwagę cel ustawy. Zamawiający zobowiązany jest do takiego działania oraz korzystania z praw jakie przypisuje mu ustawa, które to działanie doprowadzi do obiektywnie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia postępowania a jego działanie takie zapewni jednocześnie poszanowanie zasad Prawa zamówień publicznych oraz interesów uczestników procesu udzielania zamówień publicznych. W związku z powyższym  w tym stanie rzeczy postanowiono, jak powyżej.

 

z upoważnienia Burmistrza

Marek Wiatrowski

Zastępca Burmistrza

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz