Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXI/196/05 w sprawie zakazu biwakowania

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr VI/45/2011

UCHWAŁA  Nr XXI/196/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie zakazu biwakowania

Na podstawie art 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,  poz. 1806) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Na terenie Gminy Witkowo w pasie 100 metrów od linii brzegowej jezior: Niedzięgiel, Ostrowickie, Białe, Kordos, Piłka wprowadza się zakaz biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi.

2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 obowiązuje do dnia 15.10.2005r.

§ 2.
Dla celów niniejszej uchwały pod pojęciem:
1/ linii brzegowej rozumie się krawędź brzegu lub linię stałego porostu traw,
2/ biwakowania rozumie się - postawienie przyczepy campingowej lub rozbicie namiotu.

§ 3.
Kto narusza zakaz biwakowania określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

3. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki    

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXI/196/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zakazu biwakowania.

Wprowadzenie zakazu biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi w 100 m strefie ochronnej jezior na terenie gminy ma na celu utrzymanie porządku, zapewnienie spokoju i  bezpieczeństwa  publicznego w rejonie jezior.
Zajęcie terenów przybrzeżnych /ca 100 m/ przez biwakujących może zagrozić akcjom ratowniczym, a także zakłócić spokój.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz