Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XXI/194/05 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego w Witkowie

 

Uchwała utraciła moc. Patrz: Uchwała  Nr XXV/202/2017 z 31 marca 2017 roku

Uchwała Nr XXI/194/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego w Witkowie

Na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 23.08.1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1298 z 2001r. ze zmianami) art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się regulamin korzystania ze stadionu położonego w Witkowie przy ul. Sportowej 15, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
   
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Bogusław Mołodecki

Załącznik do UchwałyXXI/194/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2005 r.

REGULAMIN
korzystania ze stadionu w Witkowie

§ 1
Regulamin określa zasady: korzystania ze stadionu oraz zachowania się na imprezach na nim organizowanych

§ 2
Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

1) stadionie - należy rozumieć Stadion  w Witkowie, przy ul. Sportowej 15
2) administratorze - należy rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Witkowo - Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
3) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 22.08.1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 120 poz. 1298 ze zmianami)
4) organizatorze - należy rozumieć organizatora imprezy w rozumieniu ustawy.

§ 3
Stadion obejmuje: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, korty tenisowe, skocznię w dal, budynki i pomieszczenia z nim związane wraz z terenem w obrębie ogrodzenia zewnętrznego.

§ 4
1. Stadion służy celom kultury fizycznej -przeprowadzaniu treningów i rozgrywek piłkarskich, tenisowych itp.

2. Stadion może być wykorzystywany w celu przeprowadzenia innych imprez, na podstawie zawartych umów.

§ 5
Wstęp na stadion jest odpłatny, chyba  że organizator postanowi w określonej sytuacji inaczej.


Przebywanie na stadionie

§ 6

1) Na stadionie mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione.

2) Osobami uprawnionymi są:
  - pracownicy administratora
  - uczestnicy: treningów i rozgrywek wraz z osobami towarzyszącymi (trenerzy) lub imprez
  - osoby zaproszone przez organizatora lub administratora
  - widzowie posiadający ważną kartę wstępu (bilet) wykupiony u organizatora.

3) Karta wstępu zawiera:
  - pieczęć organizatora
  - numer porządkowy karty.
    
4) Warunkiem wstępu na teren stadionu jest posiadanie i okazanie karty wstępu lub zaproszenia.

5) Służby porządkowe mogą żądać okazania uprawnienia do wejścia, określonego w regulaminie również po wejściu na  stadion podczas trwania imprezy pod rygorem zażądania opuszczenia stadionu.

6) Warunkiem możliwości przebywania na stadionie, poza określonymi w ust. 1-5 jest odpowiednie zachowanie się, polegające w szczególności na braku agresji i w stanie wolnym od wpływu środków odurzających i alkoholu, oraz nie stwarzania stanu zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.

7) Służby porządkowe są uprawnione do sprawdzania, również przy użyciu środków technicznych, okoliczności określonych w ust. 6. Postanowienie ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7
Każdy przebywający na stadionie obowiązany jest:

1) przestrzegać regulaminu
2) zastosować się do wezwań służb porządkowych, funkcjonariuszy policji, straży pożarnej itp.
3) powstrzymywać się od wszelkich działań mogących szkodzić innym lub mieniu lub zakłócających porządek, zaśmiecaniu terenu.
4) korzystać z istniejących toalet.
5) nie zastawiać i tarasować wejść, wyjść i dróg ewakuacyjnych, pod rygorem usunięcia  przeszkód.

§ 8
Organizator imprezy musi określić szczegółowy sposób zachowania się podczas jej trwania z uwzględnieniem niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy.

§ 9
Na terenie stadionu zakazuje się poza zakazami wynikającymi z ustawy*:

1) wnoszenia /wwozu/:
  a) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
  b) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub bardzo twardego materiału /np. butelki, puszki itp./
  c) drzewców do flag lub transparentów,
  d) urządzeń do wytwarzania hałasu,
  e) zwierząt,
  f) środków odurzających.

2) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do korzystania przez uczestników imprez, w szczególności: fasady, płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, dachy itp.

3) wchodzenia na obszary stadionu niedopuszczone dla widzów /pomieszczenia służbowe, zastrzeżone dla określonych osób itp./,

4) wjazdu na stadion pojazdami bez odrębnego zezwolenia,

5) rzucania wszelkimi przedmiotami,

6) rozniecania ognia,

7) handlu, rozprowadzania druków, ulotek, pism itp.

8) przeprowadzania zbiórek, chyba, że osoba posiada odpowiednie zezwolenie,

9) pisania /malowania, rysowania/ na urządzeniach, budowlach i terenie stadionu,

10) umieszczania jakichkolwiek reklam bez zgody administratora,

11) zabrudzania i zaśmiecania stadionu.

§ 10
O zaistnieniu wypadku lub szkody należy zgłosić niezwłocznie administratorowi.

§ 11
Stadion jest czynny w godzinach od 7:00 do 22:00.


Postanowienia końcowe

§ 12
Administrator ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek
przeprowadzanych na stadionie.

§ 13
Uwagi dotyczące funkcjonowania stadionu można zgłaszać u administratora.

§ 14
Naruszanie Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną przewidzianą w ustawie oraz kodeksie wykroczeń.    

* Ustawa zakazuje: wnoszenia broni, innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych.    


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz