Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego

     obrazek
                                                          

 

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

28-04-2020

Termin składania ofert

08-05-2020

Numer ogłoszenia

1241896

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, do dnia 08.05.2020 r. do godz. 11.00. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii oraz zamknięciem urzędu dla petentów, Wykonawcy, którzy będą chcieli złożyć ofertę osobiście w wersji papierowej proszeni są o kontakt pod nr tel. 61 4777734 w celu jej odbioru przez pracownika Urzędu. Oferty można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@witkowo.pl wpisując w temacie e-maila nr sprawy ITz.271.7.2020.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@witkowo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Hanna Rakowska, Justyna Dzionek-Przybyszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 4777734

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym w tym postępowaniu jest: Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262, tel. 61 4777734, fax 61 4778855, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie . Umowa zostanie podpisana z Gminą i Miastem Witkowo.
Przedmiotem zamówienia jest montaż w określonych przez zamawiającego lokalizacjach na terenie miasta Witkowo 2 syren szczelinowych pracujących w systemie analogowym do pracy w systemie cyfrowym DMR kompatybilnym z systemem sterowania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, rozbudowę systemu poprzez montaż 1 syreny szczelinowej działającej w systemie DMR kompatybilnym z systemem sterowania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz dostarczenie systemu łączności opartego na rozwiązaniu cyfrowemu DMR z dynamicznym przydzielaniem szczeliny czasowej, zgodnie z poniżej zamieszczonym zestawieniem urządzeń i materiałów. Zaleca się dokonanie wizji w terenie po uprzednim umówieniu terminu spotkania z przedstawicielem zamawiającego.
W ramach modernizacji sytemu należy skalkulować demontaż 2 syren w istniejących lokalizacjach.
Zadanie pt.: "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" realizowane jest w ramach projektu partnerskiego. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4: Środowisko, działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, poddziałanie 4.1.4. Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gnieźnieński Miejscowość: Witkowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest zmniejszenie zagrożenia nagłymi i ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi poprzez rozbudowę i poprawę jakości systemów alarmowania i ostrzegania na terenie GiM Witkowo.

Przedmiot zamówienia

Zamawiającym w tym postępowaniu jest Gmina i Miasto Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, NIP: 7842299262. Umowa zostanie podpisana z Gminą i Miastem Witkowo.
Przedmiotem zamówienia jest montaż w określonych przez zamawiającego lokalizacjach na terenie miasta Witkowo 2 syren szczelinowych pracujących w systemie analogowym do pracy w systemie cyfrowym DMR kompatybilnym z systemem sterowania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, rozbudowę systemu poprzez montaż 1 syreny szczelinowej działającej w systemie DMR kompatybilnym z systemem sterowania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz dostarczenie systemu łączności opartego na rozwiązaniu cyfrowemu DMR z dynamicznym przydzielaniem szczeliny czasowej, zgodnie z poniżej zamieszczonym zestawieniem urządzeń i materiałów. Zaleca się dokonanie wizji w terenie po uprzednim umówieniu terminu spotkania z przedstawicielem zamawiającego.
W ramach modernizacji sytemu należy skalkulować demontaż 2 syren w istniejących lokalizacjach.
UWAGA!
1. W przypadku, gdy Zamawiający nie ujął w zestawieniu wymaganych pozycji, Wykonawca może go skalkulować w innej pozycji lub dodać taką pozycję.
2. W przypadku, gdy w ogłoszeniu (zapytaniu ofertowym) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry, pod warunkiem kompatybilności z z systemem sterowania Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi.
4. Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe, w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie Zamawiającego przedstawić przed montażem ww. materiałów oraz przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót.
5. Po wykonaniu umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.
6. Dodatkowy kod CPV - 35240000-8.
7. Szczegółowy zakres zamówienia określono w załączniku nr 2 - Formularz Szczegółowy.
8. Zadanie pt.: "Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego" realizowane jest w ramach projektu partnerskiego. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4: Środowisko, działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, poddziałanie 4.1.4. Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

Kod CPV

35120000-1

Nazwa kodu CPV

Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

Harmonogram realizacji zamówienia

termin wykonania zamówienia należy wykonać w terminie do 19.07.2020 r. wraz z odbiorem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał min. 1 usługę polegającą na rozbudowie lub budowie systemu ostrzegania i alarmowania ludności, w ramach którego zostały zamontowane min. 3 syreny. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu należy załączyć:
- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wyłączenia z udziału w postępowaniu - załącznik nr 3;
- wykaz wykonanych usług - załącznik nr 4;
- dokument potwierdzający wykonanie ww. usługi – np. referencje, protokoły odbioru usługi lub inne, z których będzie jednoznacznie wynikać należyte wykonanie usług.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień umowy może dotyczyć:
1. Zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu terenu realizacji robót Wykonawcy o liczbę dni zwłoki, wstrzymania robót przez Zamawiającego,
b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych robót oraz ich trwałość, w przypadku, gdy Wykonawca ich nie przewidział, o ile Wykonawca wykaże,
że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły w/w zdarzenia,
c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków;
d) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia;
e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań w/w osób trzecich;
f) wprowadzenia przepisów związanych z COVID-19 uniemożliwiających skuteczne prowadzenie i zakończenie prac o czas niezbędny wynikający z przepisów, lub oddziaływania COVID-19 na funkcjonowanie Wykonawcy na czas do ustania oddziaływania COVID-19.
g) wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy lub powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych mających wpływ na termin wykonania umowy,
h) konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie,
i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową.
2. Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:
a) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone przez Zamawiającego,
c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
d) wystąpienia kolizji z już wykonanymi, planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji,
e) gdy do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub w zapytaniu ofertowym.
Jeżeli z tego tytułu Wykonawca lub Zamawiający poniósłby znaczącą stratę Zamawiający może zmienić jego wynagrodzenie za zgodą drugiej strony;
f) gdy umowę będzie można wykonać szybciej, bardziej efektywnie, mniejszym nakładem sił i środków bądź przy zastosowaniu rozwiązań korzystniejszych dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztów wykonania umowy, kosztów eksploatacji, niezawodności w okresie eksploatacji lub możliwości rozwoju, w takim przypadku Strony mogą zmienić przedmiot umowy
h) gdy pojawią się nadzwyczajne okoliczności (nie będące „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą w związku z wykonaniem umowy, niezależne od Stron umowy, których nie przewidzieli przy zawieraniu niniejszej umowy, w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony sposób realizacji umowy w celu uniknięcia rażącej straty przy jej realizacji,
i) wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu wprowadzonych w życie po dniu zawarcia niniejszej umowy, w takim przypadku Strony muszą dostosować umowę do tych zmian,
j) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac.
3. Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
5. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Załączniki do niniejszego ogłoszenia wypełnione i podpisane przez Wykonawcę.
- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena - 90%
C= Cn/Cob x 90
gdzie
C- ilość punktów przyznanych Wykonawcy,
Cn- najniższa zaoferowana cena,
Cob- cena zaoferowana w ofercie badanej.

serwis - 10%
S = Sn/Sob x 10
gdzie
S- ilość punktów przyznana Wykonawcy,
Sn- najkrótszy podany termin na przystąpienie do usunięcia usterki- proszę podawać w godzinach - najdłuższy dopuszczalny przez Zamawiającego termin to 120 godzin, w przypadku podania terminu dłuższego Wykonawca otrzyma 0 pkt,
Sob- termin na przystąpienie do usunięcia usterki podany w ofercie badanej.

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym oraz Wykonawcy, którzy w sposób istotny zmienią zapisy podane przez Zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO GNIEZNO

Adres

Lecha 6

62-200 Gniezno

wielkopolskie , gnieźnieński

Numer telefonu

61 426 04 00

Fax

61 426 05 00

NIP

7842501367

Tytuł projektu

Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezna oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego.

Numer projektu

RPWP.04.01.04-30-0003/19-00
drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Formularz ofertowy, formularz szczegółowy ...
(wprowadził: Hanna Rakowska 2020-04-28 10:32:16)
rozmiar pliku: 869.6Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz