Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XX/185/05 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka,...

Uchwała zmieniona Uchwałami: Nr XXIX/263/10, Nr XXIX/264/10 , Nr XXIX/265/10 z 12.02.2010r.

Uchwała Nr XX/185/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, Małachowo Kępe, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo.

Na podstawie § 2 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 284, poz. 2846) w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się plan rozwoju miejscowości: Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, Małachowo Kępe, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo w brzmieniu załączników od nr 1 do nr 9 do niniejszej uchwały.  

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.
 
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XX/185/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Ćwierdzin, Folwark, Kamionka, Malenin, Małachowo Kępe, Mąkownica, Ostrowite Prymasowskie, Sokołowo, Strzyżewo Witkowskie, gm. Witkowo.

Uchwała stanowi kontynuację, a zarazem uszczegółowienie Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo, uchwalonej uchwałą Nr XXII/228/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 stycznia 2001r.
Plan rozwoju miejscowości jest dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się przez mieszkańców wsi za pośrednictwem samorządu o dofinansowanie realizacji projektu  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Stosownie do powołanego na wstępie rozporządzenia, rada gminy podejmuje uchwałę, w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości.
Biorąc pod uwagę powyższe, w tym w szczególności potrzebę posiadania w/w dokumentów programowych, warunkujących możliwość ubiegania się o środki finansowe z funduszy strukturalnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Plan rozwoju - Ćwierdzin
Plan rozwoju - Folwark
Plan rozwoju - Kamionka
Plan rozwoju - Malenin
Plan rozwoju - Małachowo Kępe
Plan rozwoju - Mąkownica
Plan rozwoju - Ostrowite Prymasowskie
Plan rozwoju - Strzyżewo Witkowskie
Plan rozwoju - Sokołowo
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz