Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XX/184/05 w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren OW w Skorzęcinie i plażę

UCHWAŁA Nr XX/184/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę

Na podstawie art. 4 ust. 1  pkt. 2,   ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. Nr 9 poz.43 z późn. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz plaży

1/ za wstęp od osoby - pieszej i rowerzysty  
0,50zł

2/ za jednodniowy wstęp motocyklem, motorowerem 
2,00 zł

3/ za jednodniowy wstęp pojazdem wielośladowym-od poniedz.do czwartku
5,00zł

4/ za jednodniowy wstęp pojazdem  wielośladowym-od piątku do niedzieli
6,00 zł

5/ tygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym
20,00 zł

6/ dwutygodniowa za wstęp pojazdem wielośladowym
35,00 zł

7/ cało-sezonowa za wstęp pojazdem wielośladowym
70,00 zł

8/ cało-sezonowa dla mieszkańców gm. Witkowo
30,00 zł

9/ cało-roczna dla użytkowników wieczystych gruntu
70,00 zł

2. Dzierżawcom gruntów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie przysługuje karnet bezpłatny
  
3. Opłaty wymienione w ust. 1 pkt. 1-9 ulegają obniżeniu o 50%, jeśli pojazd należy do inwalidy, który okaże się dokumentem stwierdzającym inwalidztwo

§ 2.
Poboru opłaty dokonują inkasenci upoważnieni przez Burmistrza w sezonie letnim /stosuje się odpowiednio § 19 pkt. 6 Uchwały Rady Miejskiej w Witkowie Nr XI/98/04 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 26 poz.727 z dnia 4.03.2004r./

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.
Traci moc uchwała nr XII/104/04 z dnia 19.03. 2004r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalania opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/Bogusław Mołodecki/

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/184/05 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 marca 2005r. w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę

W związku z pojawieniem się w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie  nowej formy władania gruntem tj. "użytkownik wieczysty", konieczna jest aktualizacja uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wstęp na teren Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie i plażę


 

drukuj pobierz pdf    

wstecz