Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Raport o stanie gminy »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry i ewidencje »

Petycje »

Petycje do Rady Miejskiej »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Współpraca z organizacjami pozarządowymi »

Wyniki badań wody »

Interpelacje i zapytania radnych »

Plan polowań zbiorowych »

Obwieszczenia »

Preferencyjna sprzedaż węgla »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników - jednostki podległe: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie – stanowisko – księgowa

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Witkowie - Księgowa (umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu).

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • posiadanie co najmniej  wykształcenia średniego kierunek rachunkowość, ekonomia,
 • co najmniej roczny staż pracy w księgowości,
 • obsługa komputera, znajomość programów biurowych,
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, podatku od towaru i usług VAT, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzeń: Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Wymagania dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • kreatywność,
 • obowiązkowość,
 • dyspozycyjność.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • księgowanie i rozliczanie kosztów,
 • wycena i księgowanie dowodów magazynowych,
 • uzgadnianie i analizowanie stanów zapasów,
 • dekretowanie dowodów księgowych na swoim stanowisku,
 • prowadzenie miesięcznych rejestrów VAT dostawców,
 • sporządzanie deklaracji VAT-7, JPK,
 • prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych z podziałem na gł. Użytkowników,
 • rozliczanie spisu z natury,
 • opracowywanie cen na poszczególne rodzaje świadczonych usług,
 • sporządzanie analiz, dokonywanie oceny kształtowania się kosztów,
 • opracowywanie planu finansowego zakładu.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowych kwalifikacji,
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.


Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy – Zakład Gospodarki Komunalnej, Witkowo,  ul. Wrzesińska 14,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.

W maju 2019 r. ( miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynosił 1,00.


Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej 62-230 Witkowo, ul. Wrzesińska 14 lub składać osobiście w sekretariacie zakładu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2019r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa”.

Dokumenty, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z kandydatami jest p.Kamilla Walczewska - kadrowa.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej zakładu www.zgk-witkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu.

drukuj pobierz pdf    

wstecz