Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XIX/183/05 w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo”

Uchwała Nr XIX/183/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 18 lutego 2005r.

w sprawie: uchwalenia „Programu rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się „Program rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.
 
§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 
Uzasadnienie
 
do uchwały Nr XIX/183/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia „Programu rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo”.

„Program rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo” jest uszczegółowieniem Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji. Dokument został przygotowany, jako deklaracja przyszłego stanu Gminy, do którego będą dążyli w ciągu najbliższych 15 lat mieszkańcy, jak i władze samorządowe. 

Przygotowanie „Programu rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo” było uzasadnione, ze względu na ciągle wzrastające znaczenie turystyki i rekreacji, jako ważnej dziedziny gospodarki Wielkopolski i Powiatu Gnieźnieńskiego. Program daje szansę na rozwój terenów turystyczno-rekreacyjnych zlokalizowanych w obrębie Gminy Witkowo i poprawę warunków życia mieszkańców, co jest zgodne z wizją i celem nadrzędnym zapisanym w Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Witkowo.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym w szczególności potrzebę posiadania dokumentów programowych, warunkujących możliwość ubiegania się o środki finansowe z funduszy sektorowych, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.    
 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz