Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XIX/180/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ...

Uchwała Nr XIX/180/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 18 lutego 2005r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w Witkowie w obrębie ulic - Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Kosynierów Miłosławskich i Powidzka”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.c), art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 484.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownią ścieków w Witkowie w obrębie ulic - Brzozowa, Akacjowa, Jesionowa, Modrzewiowa, Kosynierów Miłosławskich i Powidzka.”

§2.
Źródłem spłaty pożyczki określonej w § 1. będą dochody własne gminy dział 756, rozdział 75621, § 0010.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz