Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2005: Uchwała XIX/178/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 45/1 położonej w miejscowości Jaworowo oraz ...

Uchwała Nr XIX/178/05
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 18 lutego 2005r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 45/1 położonej w miejscowości Jaworowo oraz terenu części działki nr 17/16 położonej w Kołaczkowie, gm. Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 45/1 o pow. 0,7737 ha oraz terenu części działki nr 17/16 o pow. ca 0,7000 ha z przeznaczeniem pod boiska sportowe.

§ 2
Tereny objęte opracowaniem przedstawiają załączniki graficzne do uchwały – kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 oraz kopia mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5000.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/178/05 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 45/1 położonej w miejscowości Jaworowo oraz terenu części działki nr 17/16 położonej w Kołaczkowie, gm. Witkowo
 
Przejęcie przez Gminę Witkowo istniejących boisk sportowych w miejscowościach Jaworowo oraz Kołaczkowo od Agencji Nieruchomości Rolnych, wymaga opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w/w tereny.
Plan ten jest uszczegółowieniem dotychczasowej funkcji terenów wynikającej ze stanu faktycznego i zapisu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy i Miasta Witkowo, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXVI/198/97 z dnia 22 listopada 1997r.
 

Witkowo, dnia 02.02.2005r.

ANALIZA UZASADNIAJĄCA PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH JAWOROWO I KOŁACZKOWO GM. WITKOWO


Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) stwierdzono, że teren działki nr 45/1 położonej w miejscowości Jaworowo oraz działki 17/16 położonej w Kołaczkowie, gm. Witkowo nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w zapisie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo uchwalonym uchwałą Nr XVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. jest to teren zainwestowany oraz teren rolniczy.
Gmina realizując zadania własne w zakresie kultury fizycznej utworzy na tych terenach boiska sportowe, służące lokalnej społeczności. 
W związku z powyższym przejęcie przez Gminę boisk sportowych w Jaworowie i Kołaczkowie stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wymaga opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego w/w tereny.

drukuj pobierz pdf    

wstecz