Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVIII/170/04 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu

Uchwała Nr XVIII/170/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806. z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Kwotę 15.000,00 zł, słownie: piętnaścietysięcyzł 00/100 pozostającą w dyspozycji Gminy z tyt. umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy Nr 136/P/Po/OA/03 z dnia 23.10.2003r. zaciągniętej na "Modernizację systemu ogrzewania budynku Przychodni Rejonowej w Witkowie" przeznacza się na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Jaworowo, Mielżyn gm. Witkowo"  realizowanej w roku budżetowym 2005.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie
Bogusław Mołodecki


drukuj pobierz pdf    

wstecz