Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVIII/169/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Uchwała Nr XVIII/169/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:    

§ 1.
1.Uchwala się kryteria i tryb przyznawania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wzór wniosku o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/349/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 września 2002r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/169/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Organ prowadzący zdecydował się na szczegółowy podział środków na nagrody Burmistrza Gminy i Miasta i nagrody dyrektorów biorąc pod uwagę kryterium równości praw nauczycieli do nagrody. Wielkość odpisu na nagrody uzależniona jest od liczby nauczycieli danej szkoły, co może spowodować znaczącą rozbieżność w wysokości pul nagród. Ponieważ powołane przepisy dopuszczają możliwość podziału środków, przy czym nie precyzują kryteriów tego podziału, dopuszczalne jest dokonanie podziału tych środków według zasad ustalonych przez organ prowadzący.  

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Gminy i Miasta Witkowo.  

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
załącznik nr 1 do Uchwały XVIII/169/04
załącznik nr 2 do Uchwały XVIII/169/04
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz