Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVIII/163/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Chłądowo, Skorzęcin Nadleśnictwo, gm. Witk

Uchwała Nr XVIII/163/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Chłądowo, Skorzęcin Nadleśnictwo, gm. Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Dz.U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów następujących działek położonych w miejscowościach:

1. Chłądowo działka nr 44/5 o pow. 1,3997 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

2. Chłądowo część działki nr 31/17 z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwych usług.

3. Skorzęcin Nadleśnictwo część działki nr 96/1 stanowiąca plażę na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, przy Jeziorze Niedzięgiel.  

§ 2
Tereny objęte opracowaniem przedstawiają załączniki graficzne do uchwały – kopie map ewidencyjnych w skali 1:5000.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/163/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Chłądowo, Skorzęcin Nadleśnictwo, gm. Witkowo

Plan zostanie opracowany na wniosek właścicieli gruntów położonych w miejscowości Chłądowo oraz ze względu na poszerzenie granic opracowania miejscowego planu terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie o teren plaży (część działki nr 96/1) przy Jeziorze Niedzięgiel.  
Stanowi on realizację wytycznych obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy i Miasta Witkowo zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Witkowie Nr XXVI/198/97 z dnia 22 listopada 1997r.

Witkowo, dnia 14.12.2004r.

ANALIZA UZASADNIAJĄCA PRZYSTĄPIENIE DO OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH  PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH:
CHŁĄDOWO, SKORZĘCIN NADLEŚNCTWO GM. WITKOWO


Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Dz.U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) stwierdzono, że działki położone w miejscowościach: Chłądowo, Skorzęcin gm. Witkowo nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a w zapisie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo uchwalonego Uchwałą Nr XVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. są to:

- Chłądowo – teren działki nr 44/5 (grunty orne klasy V i VI) o powierzchni 1.3997 ha przeznaczony jest pod zalesienie (leśnictwo),

- Chłądowo – teren obejmujący część działki nr 31/17 (grunty orne i sady klasy III a) to teren rolniczy,

- Skorzęcin Nadleśnictwo istniejące tereny Jeziora Niedzięgiel – plaża.

Plan zostanie opracowany na wniosek właścicieli nieruchomości, położonych w Chłądowie, jednocześnie umożliwi dalszy rozwój terenów wiejskich gminy Witkowo.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów części działki w Skorzęcinie Nadleśnictwo (teren plaży) spowodowane jest poszerzeniem granic opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Tok prac nad opracowaniami jest tokiem uspołecznionym. Nie kontynuowanie tych prac mogłoby wywołać konsekwencje natury formalnej.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz