Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/157/04 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozl

UCHWAŁA Nr XVII/157/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Na podstawie art. 118 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,ze zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1.
Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą występować do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o przyznanie dotacji z budżetu na  dofinansowanie zadań innych niż wskazane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz, 873/

§ 2.
1. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, wniosek może być złożony po upływie w/w terminu.

§ 3.
1. Wnioski - oferty podmiotów zainteresowanych powinny zawierać w szczególności:
1) określenie zadania publicznego na jakie ma być przyznana dotacja,
2) miejsce i czas realizowanego zadania,
3) liczbę osób z terenu gminy objętych dotowanym zadaniem,
4) program wykonywania zadania,
5) skalkulowane koszty całkowite i koszt jednostkowy zadania
6) inne źródła sfinansowania kosztów zadania,
7) wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu

2. Oferta wykonania zadania powinna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonanie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.

§ 4.
1. Zaopiniowane przez komisje Rady Miejskiej wnioski o przyznanie dotacji na zadania publiczne w § 1 rozpatruje Burmistrz Gminy i Miasta i po zaakceptowaniu - wydatki na to zadanie ujmuje w projekcie budżetu.

2. Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku budżetowego, po zaopiniowaniu przez komisje Rady przedstawione są Burmistrzowi Gminy i Miasta w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmian w budżecie.

§ 5
Wielkość udzielonych dotacji określa Rada Miejska w uchwale budżetowej podawanej do publicznej wiadomości.

§ 6
W ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu Burmistrz Gminy i Miasta:

1. zawiera z wybranymi podmiotami umowy, w których zleca zadania i określa wysokość udzielonej dotacji,

2. podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, którym udzielone zostały dotacje.

§ 7.
1. Podmioty otrzymujące dotacje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, zobowiązane są składać rozliczenie na piśmie w terminach kwartalnych, do 15-go dnia miesiąca po upływie kwartału. Rozliczenie roczne powinno nastąpić nie później niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

2. Podmioty otrzymujące dotację jednorazową zobowiązane są rozliczyć się w terminie 30 dni po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego.

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno zawierać zestawienie faktycznie poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanego zadania, udokumentowanych uwierzytelnionymi kopiami faktur, oraz informację opisową o realizacji zadania.

4. Podmioty, które nie wykorzystały udzielonej dotacji lub wykorzystały ją niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązane są do jej zwrotu na rachunek budżetu niezwłocznie po rozliczeniu, nie później niż do dnia 22 grudnia roku budżetowego.

§ 8.
Informacje o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych dotacji Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w terminach półrocznych.

§ 9.
1. Burmistrz Gminy i Miasta lub osoby działające z jego upoważnienia dokonują kontroli i oceny wykonywania zadania zleconego, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w umowie.

2. Kontrola, o której mowa w ust.1 może polegać na:
1) zbieraniu i ocenie przedkładanych Burmistrzowi informacji o realizacji zadania i o jego rozliczeniu,
2) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania
3) kontroli dokumentacji źródłowej związanej z realizacja zadania, w tym wglądzie do ksiąg rachunkowych.

§ 10.
Traci moc Uchwała Nr VIII/85/99 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne.

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie

Bogusław Mołodecki


drukuj pobierz pdf    

wstecz