Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WITKOWO
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Witkowo, położonej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie.

Przedmiotem dzierżawy jest:
Nieruchomość niezabudowana stanowiąca część działki oznaczonej geodezyjnie nr 157 o powierzchni ca 432,60 m2 , położona w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie, gmina Witkowo, w sektorze 32 A, przy Alei Plażowej. Przedmiotowy grunt przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej: handlowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Istnieje możliwość posadowienia na gruncie obiektu zaakceptowanego przez Wydzierżawiającego, nietrwale związanego z gruntem na okres dzierżawy, zgodnie z warunkami prawa budowlanego.


 Dla przedmiotowej nieruchomości nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów teren oznaczony jest symbolem TR- tereny różne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo nieruchomość stanowi tereny zabudowy letniskowej.
 Okres dzierżawy – 3 lata
 Wywoławczy czynsz za dzierżawę nieruchomości wynosi 9.000,00 zł netto rocznie. Termin płatności czynszu zostanie ustalony w umowie, nie później jednak niż do 31 sierpnia każdego roku. Do wylicytowanego czynszu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.
 Wadium ustalono w wysokości 3.000,00 zł, a minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 200,00 zł

Przetarg odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo w sali nr 1.


Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium na konto Gminy Witkowo.
1.Wadium należy wpłacać formie pieniężnej na konto Urzędu nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008 w terminie do dnia 3 kwietnia 2018r.
2.Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli zrealizowane przelewem wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Gminy Witkowo.
Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
3. Uczestnicy przetargu w dniu przetargu winni okazać:
- osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość,
- osoby prawne- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz osoby prawnej,
- dowód wpłaty wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto.
W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy w ciągu 14 dni od zamknięcia przetargu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Do przetargu nie zostaną dopuszczone osoby, które posiadają zaległe zobowiązania wobec Gminy Witkowo.

Przyszły dzierżawca przed zwarciem umowy dzierżawy zobowiązany będzie do wpłaty zaliczki w wysokości 30% wylicytowanego czynszu brutto.

WARUNKI DZIERŻAWY:
1.Grunt przeznaczony jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej, usługowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Posadowienie obiektu nietrwale związanego z gruntem zgodnie z wymogami prawa budowlanego wymaga akceptacji Wydzierżawiającego.
2. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
3. Burmistrz zastrzega sobie prawo do waloryzacji czynszu corocznie o wskaźnik inflacji oraz w przypadku zmiany przepisów o podatku VAT.
4. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Dzierżawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości.
5. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, jeżeli Dzierżawca będzie wykorzystywał grunt niezgodnie z przeznaczeniem.
6. W przypadku zwłoki w zapłacie czynszu przekraczającej 60 dni po terminie płatności Wydzierżawiający ma prawo odstąpić od umowy.
7. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich obciążeń związanych z przedmiotem dzierżawy – podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, a także ewentualnych kosztów ubezpieczenia.
8. Dostawa wody, prądu i odprowadzanie ścieków następuje na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami.
9. Wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na dzierżawionym gruncie dopełni dzierżawca.
10. Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie wydzierżawiającego.
11. Przedmiot dzierżawy nie może stanowić zabezpieczenia ani obciążania prawami rzeczowymi.
12. Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych Uchwałą Nr XXXII/311/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28.03.2014r. w sprawie: ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3087 z dn. 13.05.2014 r.ze zm./

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje się zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 47-78-194, wew. 13 w godzinach od 8.00 do 15.30

Witkowo, 12.02.2018 r.

Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

wstecz