Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Witkowo, dnia 21.11.2017 r.

ITz.271.34.2017

 


Ogłoszenie nr 619802-N-2017 z dnia 2017-11-21 r.

Gmina i Miasto Witkowo: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Witkowo, krajowy numer identyfikacyjny, ul. Gnieźnieńska  1 , 62-230   Witkowo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 778 194, e-mail infrastruktura@witkowo.pl, faks 614 778 855.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.witkowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.witkowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób: należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. nr 21.
Adres: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Numer referencyjny: ITz.271.34.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku mieszkalno – usługowego na cele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 4. Część istniejąca podlega przebudowie i adaptacji. Dobudowana część budynku będzie dwukondygnacyjna i niepodpiwniczona. Budynek należy pobudować w technologii tradycyjnej, ściany murowane z bloczków gazobetonowych, dach płaski niewentylowany, żelbetowy, ocieplony styropianem i pokryty papą termozgrzewalną, strop kondygnacji prefabrykowany - gęstożebrowy, fundamenty żelbetowe, nowa wewnętrzna żelbetowa klatka schodowa. W głębi działki należy usytuować parking na 7 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych wraz z drogą dojazdową. Zakres prac obejmuje m.in. roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, fundamentowanie, roboty konstrukcyjne, elewacyjne, wykończeniowe zewnętrze i wewnętrzne, instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, odprowadzenia wód opadowych, wentylacyjna, elektryczna, grzewcza, gazowa wraz z przyłączami, roboty związane z zagospodarowaniem terenu. Parametry techniczne Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy budynku – 133,66 m2. Całkowita powierzchnia zabudowy po rozbudowie – 208,47 m2. Powierzchnia użytkowa: 320,91 m2. Kubatura budynku: 2278,43 m3. Wysokość projektowanego budynku: 7,95 m. Układ funkcjonalny obejmuje m.in. w kondygnacji parterowej jak i na piętrze: komunikację poziomą i pionową, pomieszczenia sanitarno – higieniczne, pomieszczenia biurowe i magazynowe. Szczegółowy układ funkcjonalny obiektu przedstawiono w projekcie budowlanym. Dokumentację w formie załączników zamieszczono na stronie internetowej. Ponadto istnieje możliwość zapoznania się z projektem w siedzibie zamawiającego. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym, specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i wiedzą techniczną. 2. UWAGA ! 1) Kosztorys ofertowy wykonawca sporządza na własny koszt w oparciu i zgodnie z przekazanym przez zamawiającego: projektem budowlano – wykonawczym i przedmiarami. Podane w przedmiarach robót katalogi podstawy wyceny są przykładowe i nie są wiążące dla celów sporządzania oferty. Wartość oferty wyceniona na podstawie w/w dokumentów jest wartością ryczałtową. Kosztorys ofertowy ma jedynie charakter pomocniczy i służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty. Nieujęcie przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej w przedmiarach robót lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego. 2) Jeżeli w SIWZ (wraz z załącznikami) wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane przez zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. Wszelkie zmiany materiałów wykończeniowo budowlanych wymagają uzyskania akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków w Poznaniu. 3) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi, w tym m.in. uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi. 4) Wszystkie materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed zastosowaniem materiałów/produktów oraz przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. W/w materiały/produkty winny spełniać postanowienia aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych, winny być zgodne z projektem budowlanym. 5) Po wykonaniu umowy wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej. 6) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie po podpisaniu umowy wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, w tym uprawnienia i aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla kierowników budowy. W razie konieczności zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dokumentów niezbędnych do wykonania umowy. 7) Przed złożeniem oferty sugeruje się dokonanie wizji w terenie.

II.5) Główny kod CPV: 45215200-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45422000-1
45262410-8
45262620-3
45262210-6
45261210-9
45321000-3
45320000-6
45410000-4
45262522-6
45431200-9
45442110-1
45421146-9
45432000-4
45432100-5
45262321-7
45432112-2
45262320-0
45421160-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
- min. 2 roboty budowlane polegające na przebudowie lub rozbudowie lub budowie budynku w technologii tradycyjnej wraz z wykonaniem lub przebudową lub rozbudową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, gazowej i wentylacji mechanicznej. Przebudowa lub rozbudowa lub budowa musi być wykonana na min. 130 m2 (powierzchnia zabudowy) i na dwóch kondygnacjach.
- min. 1 robotę brukarską na powierzchni min. 200 m2. W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć na wezwanie zamawiającego: - Wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik do SIWZ;
- dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika robót lub równoważne w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji w budownictwie,
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót lub równoważne,
- min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót lub równoważne.
- W/w osoby muszą mieć aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W celu potwierdzenia spełniania warunku należy złożyć na wezwanie zamawiającego:
- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiący załącznik do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej (oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) - składane w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o złożonych ofertach.
- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, - zostanie pobrany ze strony przez zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu – składa się na odrębne wezwanie zamawiającego.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu – Składa się na odrębne wezwanie zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z pkt VII SIWZ.
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100). Warunki dotyczące wadium opisano w pkt IX SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. może dotyczyć:
1. Zmiany terminu wykonania umowy oraz harmonogramu z zastrzeżeniem braku możliwości wykonywania robót w weekendy w miesiącu sierpniu, z powodu:
a) istotnej, leżącej po stronie zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy wykonawcy, o liczbę dni zwłoki, wstrzymania robót przez zamawiającego,
b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość wykonywanych (zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia) robót budowlanych oraz ich trwałość, w przypadku, gdy wykonawca nie był w stanie ich przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności o ile wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływ na wykonanie umowy w terminie – w tym przypadku termin może być wydłużony o ilość dni, podczas których wystąpiły w/w zdarzenia;
c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym w umowie terminie o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia jej skutków;
d) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których wykonawca był zobowiązany o czas niezbędny do jej usunięcia;
e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących długotrwałość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy oraz działań, które mogą spowodować przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do spełnienia wymagań w/w osób trzecich;
f) konieczności wykonania dodatkowych badań, wprowadzenia zmian w projekcie – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień, przeprowadzenia w/w badań. W takim przypadku dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wykonawcy o kwotę wynikającą z w/w zmian;
g) wystąpienia okoliczności, których nie przewidziano w chwili zawarcia umowy lub powstałych na skutek realizacji zamówień dodatkowych mających wpływ na termin wykonania umowy,
h) konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych lub innych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na ich wykonanie,
i) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy lub prac realizowanych w miejscu i czasie wykonywania niniejszej umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych powiązań - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych niniejszą umową.
2. Zmiany przedstawicieli Stron w przypadku niemożności pełnienia powierzonych im funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy itp.). Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.
3. Zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z udziału podwykonawcy – jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku:
a) zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy w zakresie przewidzianym przez zamawiającego nie jest możliwe, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,
b) zmiany okoliczności powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań technicznych, niż założone w SIWZ,
c) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie usunięcia kolizji,
e) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych itp., które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
f) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac;
g) do wykonania umowy niezbędne będzie zastosowanie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, innego rodzaju robót, niż wskazane w ofercie lub SIWZ. Jeżeli z tego tytułu wykonawca poniósłby znaczącą stratę zamawiający może podwyższyć jego wynagrodzenie,
h) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w założonym zakresie nie leży w interesie zamawiającego lub wyniknie ono z konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej. Zmiana zakresu umowy wiązać się będzie ze zmianą wysokości wynagrodzenia.
5. Konieczności wykonania robót zamiennych z powodu wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych, lub możliwości usprawnienia robót budowlanych lub poprawy funkcjonalności obiektu budowlanego.
6. Poprawienia omyłek w treści umowy.
7. Zamawiający przewiduje i dopuszcza:
a) Zmianę wynagrodzenia wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT.
b) Zmianę wynagrodzenia wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.
c) Zmianę wynagrodzenia wykonawcy, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania zmiany będzie skierowanie do zamawiającego pisemnego wniosku wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia a pracę.
d) W przypadku niewykazania przez wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w lit a)-c) na wzrost wynagrodzenia wykonawcy; zamawiający ma prawo odmówić zmiany wynagrodzenia wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania wykonawcy.
8. Nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych.
9. Zmianę terminu zakończenia etapów robót wynikających z harmonogramu w przypadku, gdy zamawiający przekaże plac budowy w terminie późniejszym, niż 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować zamawiającego o zaistnieniu przesłanek stanowiących potrzebę zmiany umowy.
11. Warunkiem zmiany postanowień umowy jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz zamawiającego.
12. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej – aneks oraz sporządzone będą na podstawie protokołu konieczności.
13. Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 do 1 e ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
 

Zatwierdzam:

  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

  /-/ Marian Gadziński

 

Dokumentację projektową można pobrać ze strony: http://www.witkowo.pl/przetargi/dokumentacja-mgops.zip
 
drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał do SIWZ MGOPS.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2017-11-21 15:22:31) 0
MOPS WITKOWO ST.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2017-11-21 15:19:56) 0
MOPS WITKOWO PR aktualizacja.
(wprowadził: Hanna Rakowska 2017-11-21 15:19:56) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz