Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Odbiór i transport odpadów komunalnych

11/11/2017    S217    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Witkowo: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2017/S 217-451563

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1
Witkowo
62-230
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Rakowska, Elżbieta Skawińska
Tel.: +48 614778194
E-mail: przetargi@witkowo.pl
Faks: +48 614778855
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.witkowo.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.witkowo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych.

Numer referencyjny: ITz.271.32.2017

II.1.2)Główny kod CPV

90000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie:

W cz. I:

a) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których:zamieszkują mieszkańcy; znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

b) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w m. Małachowo-Wierzbiczany,

c) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

d) zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów,

e) odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy i miasta Witkowo

W cz. II:

odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (teren niezamieszkały) wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów z terenów zamieszkałych, domków letniskowych, z PSZOK, z terenów przeznaczonych do użytku publicznego...

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90000000

90514000

90500000

90512000

90513100

90511300

34928480

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina i Miasto Witkowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Witkowo, na których:

— zamieszkują mieszkańcy,

— znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (działki letniskowe w m. Gaj, Ostrowite Prymasowskie, Skorzęcin Rybakówka i Wiekowo),

b) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w m. Małachowo-Wierzbiczany,

c) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych

do użytku publicznego,

d) zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości pojemników oraz worków do selektywnej

zbiórki odpadów,

e) odbiór odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy i miasta Witkowo

1.1. W ramach zadania wykonawca będzie odbierał i transportował:

a) zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone i bioodpady, odpady wielkogabarytowe do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, prowadzony przez URBIS Spółka z o. o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Chrobrego 24/25 lub do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale Nr VIII/201/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.6.2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.8.2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017,

b) odpady selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości, odbierane z PSZOK

i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, o której mowa w pkt 1.1. a) lub do podmiotów zbierających

te odpady, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach oraz zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 5) ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1.2. Wykonawca wyposaży nieruchomości położone na terenie Gminy Witkowo, na których zamieszkują mieszkańcy i znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, PSZOK w Małachowie-Wierzbiczany oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny, zgodnie z pkt 2.11. Opisu przedmiotu zamówienia.

1.3. Zamówienie nie obejmuje odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz odpadów powstających

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

1.4. Odpady należy odbierać w taki sposób, by nie powodować mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi

od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. Pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnych należy utrzymywać

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązek czyszczenia

i dezynfekcji pojemników na odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone należy do właścicieli nieruchomości, którym te pojemniki zostaną użyczone.

1.5. Szacunkowe dane ilościowe odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Witkowo rocznie (2016 rok) pozwalające ocenić wartość oferty:

a) masa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości: ok. 4.300 Mg,

b) masa opakowań papieru i tektury, tworzyw sztucznych i szkła odebranych od właścicieli nieruchomości: ok. 160 Mg,

c) masa odpadów zebranych z PSZOK w Małachowie Wierzbiczany: ok. 190 Mg,

d) masa odpadów wielkogabarytowych ok. 4 Mg

1.5.1. Szacunkowe dane ilościowe odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Witkowo

od stycznia do czerwca 2017 r. pozwalające ocenić wartość oferty:

Pozostała część opisu w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2018

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90000000

90500000

90514000

90512000

90511300

34928480

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (teren niezamieszkały) o pow. 40,41.73 ha wraz z zabezpieczeniem niezbędnej ilości pojemników na odpady komunalne.

Na terenie Ośrodka znajduje się około 8.000 stałych miejsc noclegowych.

W weekendy, w czerwcu do Ośrodka przybywa znaczna ilość turystów z pobytem jednodniowym /w letnie upalne weekendy, niekiedy do Ośrodka przybywa ok. 20 tys. turystów/.

W Ośrodku znajduje się 50 stałych punktów gastronomiczno-handlowych i ok. 20 sezonowych punktów handlowych.

Z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie w ciągu roku wywozi się ok. 700 Mg odpadów zmieszanych. Od stycznia do czerwca 2016 r. wywieziono ok. 270 Mg odpadów zmieszanych.

2. Na w/w terenie, szczególnie przy ciągach pieszo jezdnych w centralnej części Ośrodka, przy plaży oraz miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów /po uzgodnieniu z właściwym Organem – Zarządcą -Ośrodka/ należy rozstawić pojemniki o mniejszej pojemności np. 240 l. w ilości min. 200 szt.

Do przedmiotu zamówienia należy także opróżnianie pojemników, które Wykonawca rozstawi w różnych częściach Ośrodka, min. w 20 punktach wskazanych przez Zarządcę Ośrodka, w liczbie pojemników niezbędnych do składowania odpadów przy stosownej, codziennej częstotliwości ich opróżniania.

Zalecane pojemniki o poj. 1100 l. w ilości około 2-5 szt. w każdym punkcie.

Określona liczba pojemników niezbędna jest w miesiącu czerwcu.

W pozostałym okresie w zmniejszonej ilości, lecz niezbędnej, umożliwiającej składowanie śmieci w każdej części Ośrodka.

Wykonawca ma za zadanie opróżniać również do 70 pojemników. o poj. 110 l. ustawionych na plaży należących do OKSiR-u oraz ca 100 koszy ulicznych należących do Zamawiającego.

3. Opróżnianie pojemników winno odbywać się na bieżąco, tak by nie zalegały śmieci

i nie stanowiły zagrożenia epidemiologicznego, natomiast w czerwcu codziennie, a w razie potrzeby nawet kilkakrotnie ze szczególnym uwzględnieniem sobót i niedziel.

4. Zabrania się sortowania śmieci na terenie Ośrodka Wypoczynkowego

w Skorzęcinie.

5. Do obowiązku Wykonawcy należy utrzymanie czystości wokół pojemników rozstawionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego oraz utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojemników.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone pojemniki będące własnością Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 02/01/2018

Koniec: 31/12/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

W celu spełnienia warunku wykonawca musi posiadać:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Witkowo

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualny wpis do w/w rejestru,

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ.

— w celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego właściwe zaświadczenie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje:

— Dla części I – w okresie 12 miesięcy odebrał i wywiózł min. 3500 ton odpadów komunalnych od jednego zamawiającego.

— Dla części II – w okresie 12 miesięcy odebrał i wywiózł min 600 ton odpadów komunalnych od jednego zamawiającego.

W celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

— wykaz dostaw lub usług wykonanych – JEDZ,

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował pojazdami przystosowanymi do obsługi pojemników wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, które muszą być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

— co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej.

W celu spełnienia warunku należy dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

Informacje o dysponowaniu potencjałem technicznym – JEDZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość użycia tych samych pojazdów w części I i II zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zamieszczono w załączniku do SIWZ – Istotne Elementy Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/12/2017

Czas lokalny: 12:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 20/12/2017

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo, pok. nr 1.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Druga połowa 2018 roku.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Pozostałe informacje zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwanych SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu wykonawcy Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/11/2017

 

Zatwierdzam:

  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

  /-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Regulamin przyjmowania odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie oraz w Stacji Przeładunkowej Odpadów Bardo
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-13 11:44:27) 0
Załącznik do SIWZ
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-13 10:31:54) 0
SIWZ
(wprowadził: Marcin Pośpiech 2017-11-13 10:30:54) 0
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz