Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Przetargi aktualne: Ogłoszenie o IV rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Ogłasza IV rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Witkowie, przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m2 wraz z udziałem w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha. Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku mieszkalnego, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 18,20m2 oraz pomieszczenia strychowego o pow. 46,84m2. Lokal o niskim standardzie wykończenia, do kapitalnego remontu. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny, opisany w księdze wieczystej  nr KN1S/00022686/0.

Cena wywoławcza wynosi: 29.000,00 zł

Zaliczka wynosi:  3.000,00zł

Sprzedaż lokalu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 710) jest zwolniona z podatku VAT.

Lokal położony jest w budynku mieszkalnym 4-lokalowym, parterowym, bez podpiwniczenia, częściowo z poddaszem mieszkalnym, z dachem drewnianym 2-spadowym kryty dachówką. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, ściany z cegły pełnej, stropy drewniane tynkowane na trzcinie. 

Nieruchomość stanowiąca działkę oznaczoną geodezyjnie nr 1261/1 usytuowana jest w centralnej strefie miasta wpisanej do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego tworzącej historyczny układ urbanistyczny Witkowa pod nr 693/Wlkp/A, na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Witkowo, działka oznaczona jest symbolem A_R- teren wielofunkcyjnej zabudowy w obszarze miasta. W ewidencji gruntów stanowi teren oznaczony symbolem B –tereny mieszkaniowe. Budynek, w którym położone są lokale wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków Gminy Witkowo.

Ogłoszone na dzień 7.07.2016r. i 19.08.2016r. dwa przetargi ustne nieograniczone oraz  I rokowania dnia 21.10.2016r., II rokowania dnia 12.01.2017r. i III rokowania  dnia 6.03.2017r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

IV rokowania na sprzedaż  lokalu nr 2 zostaną przeprowadzone w dniu 29 września 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie  przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok. nr 1.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROKOWAŃ:
1.wniesienie zaliczki w wysokości 3.000,00 zł. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 26 września 2017r.na rachunek bankowy Gminy Witkowo BS Witkowo nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

2.Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach do dnia 26 września 2017r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1. Zgłoszenie należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „IV Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 – 29 września 2017r.”

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
- własnoręczny podpis;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
W przypadku, gdy uczestnikami rokowań będą małżonkowie zgłoszenie i jego wszystkie załączniki powinny być podpisane przez oboje małżonków. 

3. Osoby przystępujące do rokowań winny przedstawić Komisji:
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,
- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego Rejestru Sądowego, oryginałów właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Aktualny odpis z rejestru winien być wydany w okresie 3 m-cy przed datą rokowań.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej.  
Małżonek zamierzający samodzielnie brać udział w rokowaniach winien okazać pełnomocnictwo pisemne  współmałżonka  obejmujące zgodę na rokowania i na zawarcie umowy sprzedaży.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Jeżeli osoba, która w wyniku przeprowadzenia rokowań została ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy notarialnej, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są w przypadkach przewidzianych ustawą, przedłożyć Komisji wraz ze zgłoszeniem do rokowań promesę zezwolenia na nabycie nieruchomości. Ponadto cudzoziemiec  zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości. Jeżeli rokowania wygra, winien je przedłożyć przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty zaliczki.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji o rokowaniach i lokalach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu  Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, pok. nr 15, tel. (61) 477-81-94, wew. 13.

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. tel. (61) 477-81-94, wew. 13.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 
Witkowo, dnia  28.08.2017r.

 
REGULAMIN
DOTYCZĄCY TRYBU SPRZEDAŻY LOKALU  MIESZKALNEGO Nr 2 POŁOŻONEGO W WITKOWIE PRZY UL.KOSYNIERÓW               MIŁOSŁAWSKICH 2, W DRODZE IV ROKOWAŃ.

Rokowania odbywają się na podstawie art. 38, 39, 67, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490).

1.Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo nr 61/2017 z dnia 28 sierpnia  2017r.lokal przeznaczony jest do sprzedaży w drodze IV rokowań.
2.Rokowania przeprowadza się w trybie przewidzianym w § 25-30 powołanego w/w rozporządzenia. Ogłoszenie o IV rokowaniach zostało zamieszczone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Gminy od dnia 28 sierpnia 2017r., na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Witkowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Witkowo www.bip.witkowo.pl

3.W rokowaniach uczestniczyć mogą osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:
-  wpłaciły na konto  zaliczkę w wysokości 3.000,00 zł . Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 26 września 2017r. na rachunek bankowy Gminy Witkowo BS Witkowo nr 43 8538 0002 0000 0677 2000 0008. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie
- złożą  pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia  26 września 2017r. do godz. 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy Miasta w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej 1. Zgłoszenie należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem na kopercie „IV Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 -29 września 2017r.”
4. Rokowania odbędą się jeżeli przynajmniej 1 osoba do dnia określonego w ogłoszeniu wpłaci zaliczkę oraz złoży pisemne zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach.

Rokowania dotyczące lokalu nr 2 zostaną przeprowadzone w dniu 29 września 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie  przy ul. Gnieźnieńskiej 1, pok. nr 1.

5.Przedmiotem IV rokowań jest:
Lokal mieszkalny nr 2, położony w Witkowie przy ul. Kosynierów Miłosławskich 2, o powierzchni użytkowej 42,20 m2 wraz z udziałem w wysokości 10724/33086 w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współwłasności działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 1261/1 o pow. 0,1011 ha.

6.Rokowania składają się z części jawnej odbywającej się w obecności wszystkich uczestników oraz z ustnych rokowań indywidualnych.
a) w części jawnej Komisja w obecności uczestników:
- podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń,
- dokonuje otwarcia kopert zawierających zgłoszenia oraz sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, sprawdza tożsamość uczestników rokowań i dowody wpłaty zaliczki,
- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
- ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.

- Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:
1.nie odpowiadają warunkom rokowań,
2.zostały złożone po wyznaczonym terminie,
3.nie zawierają wymaganych danych lub dane te są niekompletne oraz nie zawierają dowodu wpłaty zaliczki,
4.są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

b) W części ustnej Komisja osobno, z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części, przeprowadza rokowania w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań.
- dodatkowe propozycje uczestników rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu,

c) po przeprowadzeniu ustnej części rokowań Komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.

d)W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

7. Po zamknięciu rokowań Przewodniczący Komisji ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która została wybrana na nabywcę nieruchomości i sporządza protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

8.Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu przez Komisję i uczestnika – nabywcę.

9.Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

10.Wpłacona zaliczka zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba uczestnicząca w rokowaniach wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoby uczestniczące nie zostaną wybrane,
- zaliczka zwrócona zostanie w terminie do 3 dni po zamknięciu rokowań.
- zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, zaliczka przepada na rzecz Gminy Witkowo,

11.Cenę nieruchomości uzyskaną w rokowaniach należy wpłacić w całości na konto:
BS w Witkowie, Nr 11 8538 0002 0000 0677 2000 0002  przed zawarciem aktu notarialnego.

12.Nabywcy pokryją koszty związane  z zawarciem Aktu Notarialnego i wpisu w Księdze wieczystej.

13.Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego.
 
 
Witkowo, dnia  28.08.2017r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz