Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/155/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1112/5 w Witkowie

Uchwała Nr XVII/155/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1112/5 w Witkowie.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

Dział I
Przepisy ogólne

§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 1112/5 w Witkowie, zwany dalej miejscowym planem.
2. Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje na obszarze o łącznej powierzchni 0.8707 ha.

§ 2.
Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 oraz rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wraz z linią rozgraniczającą ulicy wyznacza obszar, w którym zakazuje się lokalizowania budynków, natomiast dopuszcza się lokalizowanie miejsc parkowania pojazdów, ścieżek rowerowych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędnych dla  obsługi i zaopatrzenia terenów objętych miejscowym planem;
2) strefie ograniczonego użytkowania terenu - należy przez to rozumieć pasy terenu wyznaczone po obu stronach określonej sieci infrastruktury technicznej, w których obowiązuje zakaz lokalizowania budynków.

Dział II
Przepisy szczegółowe

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 4.
1. Tereny oznaczone symbolem 1.M przeznacza się na cele lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizowania obiektów innych niż:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne;
2) przynależne budynkom mieszkalnym budynki gospodarczo-garażowe o liczbie miejsc parkowania pojazdów osobowych nie większej niż dwa;
3) obiekty małej architektury.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się garażowania samochodów dostawczych o nośności większej niż 3,5 tony.
4. W budynkach można wydzielać pomieszczenia przeznaczone na cele nieuciążliwej działalności gospodarczej o powierzchni nie przekraczającej 50% powierzchni użytkowej budynku.
5. Znajdujące się na terenach objętych miejscowym planem sieci infrastruktury technicznej mogą być modernizowane i przebudowywane stosownie do potrzeb ich dysponentów.

§ 5.
1. Usytuowanie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone zostało w części graficznej.
2. Dla celów opracowań geodezyjnych przebieg linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 1, należy odczytać z części graficznej poprzez zwymiarowanie osi linii w stosunku do punktów i granic tworzących mapę zasadniczą, na której miejscowy plan jest sporządzony.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6.
1. Budynki lokalizowane na działkach powinny:
1/ mieć wzajemnie zharmonizowaną geometrię dachów, formę i wystrój elewacji;
2/ być zharmonizowane z otaczającym krajobrazem i sąsiadującą zabudową;
3/ zawierać elementy architektury regionalnej,
4/ być sytuowane jako wolnostojące.
2. Budynki mogą być lokalizowane wyłącznie:
1/ mieszkalne - w zabudowie wolnostojącej;
2/ gospodarczo-garażowe - w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.
 
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7.
Wymagane jest odpowiednio wczesne przygotowanie infrastruktury pozwalającej na, nieszkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego i odpowiadające współczesnej technice, odprowadzanie ścieków oraz usuwanie odpadów.

§ 8.
Ścieki deszczowe z dachów budynków należy odprowadzać do gruntu lub do kanalizacji deszczowej.

§ 9.
Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 10.
Nakazuje się stosowanie pokryć dachowych ceramicznych lub innych o podobnej estetyce.

§ 11.
Na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych i nietrwałych wyłącznie takich, które są niezbędne przy budowie budynków i budowli zgodnych z przeznaczeniem terenu i wznoszonych na czas budowy, jako jej zaplecze.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

Na terenach objętych planem nie występują dobra dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz dobra kultury współczesnej wymagające objęcia ochroną.

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 12.
Formę reklam i szyldów związanych z działalnością usługową prowadzoną na danej działce, należy dostosować do charakteru krajobrazu.

Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 13.
1. Obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy, usytuowane w odległości:
1/ od linii rozgraniczającej drogi powiatowej (ul. Powidzka) - 15 m;
2/ od linii rozgraniczającej drogi gminnej (ul. Łąkowej) - 6 m;
3/ od skarpy rowu - 7 m.
2. Usytuowanie linii zabudowy, o których mowa w ust. 1 określa część graficzna.

§ 14.
W zakresie parkowania samochodów ustala się:
1) konieczność zapewnienia pełnej i wymaganej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych wyłącznie w granicach działki inwestora,
w ilości nie mniejszej niż:
a) 4 stanowiska na każde 10 miejsc w obiektach świadczących usługi gastronomiczne,
b) 5 stanowisk na każde 100 m2 pow. sprzedaży obiektów handlowych i usługowych,
c) 2 stanowiska na każdy dom mieszkalny;
2) dla każdego z obiektów wymóg sumarycznej liczby stanowisk wynikającej
z wymienionych w pkt 1 warunków.

§ 15.
Na cele lokalizowania budynków można przeznaczyć nie więcej niż 30% powierzchni działki budowlanej.

§ 16.
Na cele powierzchni biologicznie czynnej należy przeznaczyć nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej.

§ 17.
Wysokość budynków nie może być większa niż 12 m.

§ 18.
Obowiązuje następująca geometria dachów budynków:
1/ dachy strome dwuspadowe o połaciach zbiegających się w kalenicy,
2/ nachylenie połaci dachowych od 35o do 45o.

Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 19.
Na terenie objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym

§ 20.
1. Zakazuje się podziału terenów na działki:
1) o powierzchni mniejszej niż 1000 m2;
2) o szerokości frontu działki mniejszej niż 20 m;
3) o długości boku działki mniejszej  niż 50 m.
2. Dopuszcza się odstępstwo od podanych w ust. 1 wartości w wysokości 10%.

§ 21.
Na terenach objętych miejscowym planem nie zachodzi potrzeba dokonywania scaleń według procedury wynikającej z przepisów odrębnych (ustawa o gospodarce nieruchomościami), ani scaleń wynikających z warunków przestrzennych.

Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 22.
1. Wzdłuż sieci infrastruktury technicznej, przebiegających przez tereny objęte miejscowym planem, wyznaczono strefy ograniczonego użytkowania terenu.
2. Szerokości i usytuowanie stref, o których mowa w ust. 2 określono w części graficznej miejscowego planu.
3. Jeżeli sieci, o których mowa w ust.1 zostaną usunięte, ustalenie zawarte w ust. 2 nie będzie obowiązywać.

§ 23.
Na terenie objętym miejscowym planem nie występują inne niż wymienione wyżej szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 24.
1. Ustala się wyposażenie terenów objętych miejscowym planem w sieci infrastruktury technicznej, a w tym: sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowe, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.
2. Sieci, o których mowa w ust. 1 będą realizowane na podstawie branżowych projektów budowlanych.
3. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić jako sieci podziemne; dopuszcza się wyłącznie prowadzenie napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia, zasilających stacje transformatorowe.
4. Podłączenie do sieci, o których mowa w ust. 1, nastąpi na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

§ 25.
1. Zaopatrzenie obiektów w wodę nastąpi z lokalnej sieci wodociągowe.
2. W zakresie wyposażenia terenów w wodę w sytuacjach awaryjnych obowiązują przepisy odrębne.

§ 26.
Odprowadzenie ścieków sanitarnych następować będzie do sieci kanalizacji sanitarnej.
 
§ 27.
Odprowadzenie ścieków deszczowych następować będzie do sieci kanalizacji deszczowej.

§ 28.
Zaopatrzenie terenów w gaz nastąpi z sieci gazowej po jej rozbudowie.

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 29.
1. Nie przewiduje się tymczasowego zagospodarowania terenu objętego miejscowym planem.
2. Do czasu zagospodarowania docelowego, teren pozostawać będzie w dotychczasowym użytkowaniu.

Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§ 30.
Dla wszystkich terenów znajdujących się w granicach opracowania miejscowego planu określa się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Dział III
Przepisy końcowe

§ 31.
Tereny będące przedmiotem planu, objęte są zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057 - 602 - 304/04 z dnia 15.06.2004r. na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy IIIb na cele nierolnicze.

§ 32.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 33.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz