Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Projekty aktów normatywnych: Projekt Uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Witkowo lub jej jednostkom orga

 

-PROJEKT-
UCHWAŁA Nr XXIX/…./2017
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Witkowo lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 59a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym - zwanych dalej "należnościami", przypadających Gminie Witkowo lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanym dalej "Wierzycielem", od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "Dłużnikami" oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną; ponadto uchwała wskazuje organy uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2. Pod pojęciem należności rozumie się należność główną, odsetki i inne należności uboczne (koszty dochodzenia i inne).

§ 3.
1. Należność może zostać umorzona w całości lub części, jeżeli:
1) nie można ustalić dłużnika, jego miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby,
2) jest przedawniona,
3) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
4) zachodzi ważny interes dłużnika.
2. Umorzenie w przypadkach określonych:
1) w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 następuje z urzędu, na podstawie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, w formie pisemnej,
2) w ust. 1 pkt. 4 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, w drodze umowy cywilno-prawnej.

§ 4.
1. Przez ważny interes dłużnika należy rozumieć w szczególności sytuacje nadzwyczajne i przypadki losowe, w wyniku których dłużnik nie jest w stanie uregulować należności, a także trudną sytuację ekonomiczną.
2. O istnieniu ważnego interesu decydują obiektywne okoliczności ustalone na podstawie dowodów zgromadzonych w sprawie.
3. Umorzenie należności, za którą ponosi odpowiedzialność więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 5.
1. Wniosek dłużnika o umorzenie należności – sporządzony w formie pisemnej - powinien być należycie umotywowany i udokumentowany.
2. Organ uprawniony do udzielania ulgi może żądać uzupełnienia dokumentów i dowodów, jeżeli jest to konieczne do rozpatrzenia wniosku.
3. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 6.
1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym organ uprawniony do udzielania ulg, o których mowa w §1, może – na wniosek dłużnika - odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości, lub części należności na raty.
2. Do udzielania ulg, o których mowa w §6 stosuje się odpowiednio: §2, §3 ust. 1 pkt 4, §3 ust. 2 pkt 2, §4 i §5.
3. Należności mogą być rozłożone maksymalnie na 36 rat miesięcznych na podstawie umowy.
4. Odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. Od należności, których termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek, za okres od dnia zawarcia stosownej umowy cywilno-prawnej, do upływu terminu zapłaty.
6. Warunkiem obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 3 jest terminowe regulowanie wobec wierzyciela rat wynikających z zawartej umowy oraz bieżących należności wynikających z tego samego tytułu.
7. W przypadku niedotrzymania odroczonego terminu zapłaty należności, terminu zapłaty raty lub bieżących należności wynikających z tego samego tytułu, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również odsetkami, o których mowa w ust. 5.

§7. Organ uprawniony do udzielania ulg nie jest związany treścią wniosku dłużnika; może zaproponować inną ulgę niż ta, o którą wnioskowano, chyba że sprzeciwi się temu dłużnik.

§8. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w §3 i §6 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielania ulg.

§ 9. 1. Organ uprawniony do udzielania ulg, na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać określonych w §3 i §6 ulg w spłacie  należności przypadających wierzycielowi, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r.);
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.);
4) stanowią pomoc de minimis w rybołówstwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L Nr 190 z 28.06.2014 r.).
2. Dłużnik, który chce skorzystać z ulgi w spłacie należności w ramach pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów i informacji zawartych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zmianami).
3. Dłużnik, który chce skorzystać z ulgi w spłacie należności w ramach pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów i informacji zawartych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zmianami) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

§10. Organem uprawnionym do udzielania ulg, o których mowa w niniejszej uchwale jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo lub jego Zastępca.

§11. Wierzyciel może nie dochodzić należności, o których mowa w §1, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Projektodawca
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński


Uzasadnienie

do uchwały Nr …/……/2017  Rady Miejskiej w Witkowie z dnia  30 czerwca 2017r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Witkowo lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.


Dotychczasowa uchwała nr XXXVII/327/10  Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Witkowo lub jej jednostkom podległym, straciła moc obowiązującą z dniem 28.04.2017 r., gdyż zgodnie z § 32 Zasad techniki prawodawczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 283) uchylenie lub zmiana przepisu ustawowego stanowiącego podstawę do wydania aktu wykonawczego, powoduje utratę mocy obowiązującej tego aktu. Nowelizacja art. 59 powoduje, że uchwała Rady Miejskiej - jako akt wykonawczy straciła moc; należy zatem podjąć uchwałę zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 59 ustawy o finansach publicznych.

Projektodawca
Burmistrz GiM Witkowo
/-/ Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

wstecz