Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/152/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 211/3 w Wiekowie

Uchwała Nr XVII/152/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 211/3 w Wiekowie.

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

Dział I
Przepisy ogólne

§ 1.
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów części działki o numerze ewidencyjnym 211/3 w Wiekowie, zwany dalej miejscowym planem.
2. Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje na obszarze o łącznej powierzchni około 0,15 ha.

§ 2.
Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 oraz rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wraz z linią rozgraniczającą granicy terenu najbliższej brzegowi jeziora wyznacza obszar, w którym zakazuje się lokalizowania budynków.

Dział II
Przepisy szczegółowe

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 4.
1. Tereny oznaczone symbolem 1.ML przeznacza się na cele zabudowy letniskowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, można zlokalizować wyłącznie jeden budynek letniskowy, jedną wiatę na dwa samochody osobowe oraz obiekty małej architektury, a także można lokalizować sieci infrastruktury technicznej służące zaopatrzeniu w media terenu objętego miejscowym planem i terenów przyległych.

§ 5.
1. Usytuowanie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone zostało w części graficznej.
2. Dla celów opracowań geodezyjnych przebieg linii rozgraniczających, o których mowa w ust. 1, należy odczytać z części graficznej poprzez zwymiarowanie osi linii w stosunku do punktów i granic tworzących mapę zasadniczą, na której miejscowy plan jest sporządzony.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6.
Budynek lokalizowany na działce powinien :
1/ być zharmonizowany z otaczającym krajobrazem;
2/ zawierać elementy architektury regionalnej;
3/ posiadać pokrycia dachów wykonane z materiałów ceramicznych, mineralnych lub drewnianych.

§ 7.
Na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych i nietrwałych:
1/ niezbędnych przy budowie budynków i budowli zgodnych z podstawową funkcją terenu i wznoszonych na czas budowy, jako jej zaplecze oraz na czas nie dłuższy niż czas trwania budowy tych budynków i budowli,
2/ obiektów letniskowych służących realizacji podstawowej funkcji terenów pod warunkiem nadania im form architektonicznych odpowiadających przepisom niniejszej uchwały.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 8.
Do ogrzewania budynku należy stosować paliwa płynne lub inne ekologiczne.

§ 9.
Odpady należy gromadzić w pojemnikach i je okresowo wywozić na składowisko odpadów.

§ 10.
Ścieki deszczowe z dachów budynków należy odprowadzać do gruntu na teren własnej działki.

§ 11.
Zakazuje się wprowadzania na działkach nieprzepuszczalnych nawierzchni.

§ 12.
Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 13.
Na terenach objętych planem nie występują dobra dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz dobra kultury współczesnej wymagające objęcia ochroną.

Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 14.
Na terenie objętym miejscowym planem nie występują przestrzenie publiczne.

Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 15.
Obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy, usytuowane w odległości:
1/ od linii rozgraniczającej drogi - 5 m;
2/ od wschodniej granicy terenu objętego miejscowym planem - 30 m.

§ 16.
Ustala się konieczność zapewnienia pełnej i wymaganej liczby miejsc postojowych dla parkowania samochodów osobowych wyłącznie w granicach działki letniskowej w ilości nie mniejszej niż 2 stanowiska na dom letniskowy.

§ 17.
Na cele lokalizowania budynków można przeznaczyć nie więcej niż 25% powierzchni działki budowlanej.

§ 18.
Na cele powierzchni biologicznie czynnej należy przeznaczyć nie mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej.

§ 19.
Wysokość budynków nie może być większa niż 8 m.

§ 20.
Obowiązuje następująca geometria dachów budynków:
1/ dachy strome dwuspadowe o połaciach zbiegających się w kalenicy;
2/ nachylenie połaci dachowych od 35o do 45o.
 
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

§ 21.
1. Z uwagi na położenie terenów w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego obowiązują ustalenia uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów oraz rozporządzenia Wojewody Konińskiego w sprawie utworzenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego.
2. Poza określonymi w ust. 1, nie występują inne tereny podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych.

Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym

§ 22.
Zakazuje się podziału terenów na działki:
1/ o powierzchni mniejszej niż 1500 m2;
2/ o szerokości frontu działki mniejszej niż 25 m.

§ 23.
Na terenach objętych miejscowym planem nie zachodzi potrzeba dokonywania scaleń według procedury wynikającej z przepisów odrębnych, ani scaleń wynikających z warunków przestrzennych.

Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 24.
Na terenie objętym miejscowym planem nie występują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 25.
1. Zaopatrzenie obiektów w wodę nastąpi z indywidualnego ujęcia wody.
2. Ścieki sanitarne należy gromadzić w szczelnych zbiornikach na ścieki.
3. Podłączenie do sieci elektroenergetycznej nastąpi na warunkach określonych przez dysponenta sieci.

Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 26.
1. Nie przewiduje się tymczasowego zagospodarowania terenu objętego miejscowym planem.
2. Do czasu zagospodarowania docelowego, teren pozostawać będzie w dotychczasowym użytkowaniu.

Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§ 27.
Dla wszystkich terenów znajdujących się w granicach opracowania miejscowego planu określa się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Dział III
Przepisy końcowe

§ 28.
Tereny objęte planem, jako grunty V klasy o powierzchni mniejszej niż 0,5 ha, nie wymagają uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 29.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 30.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz