Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVII/141/04 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/141/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art.  7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości stanowiące przedmiot własności komunalnej, nie oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, domy kultury, świetlice wiejskie, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, obiekty budowlane - hydrofornie wraz z infrastrukturą pod warunkiem, że są wyłączone z eksploatacji i nie wykorzystywane do innych celów oraz szopy drewniane stanowiące przedmiot posiadania przez osóby fizyczne.
2. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości lub ich części, o których mowa w pkt 1, a wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIII/112/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wyłączonych z eksploatacji hydroforni /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 103, poz. 2086 z dnia 5 lipca 2004r./

§ 4.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


drukuj pobierz pdf    

wstecz