Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM w Witkowie Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

6. Wykształcenie wyższe kierunkowe: ekonomiczne, administracyjne, prawnicze lub ochrona środowiska.

7. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, zagadnień związanych z gospodarką odpadami oraz procedur postępowania podatkowego, znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego.

8. Znajomość i umiejętność obsługi programów finansowo - księgowych oraz programu MS Office i Internetu.

Wymagania dodatkowe:

1. Minimum 2 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

3. Prawo jazdy kat. B

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

1. Prace związane z wymiarem i naliczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (między innymi: przyjmowanie deklaracji, weryfikacja złożonych deklaracji, wydawanie decyzji określających opłatę, odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia, korekty, zmiany stawki, sporządzanie informacji dla mieszkańców dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

2. Stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Obsługa płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Kontrola firm świadczących usługi i płatników opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przekazywanie do CEIDG informacji i aktualizacja wpisów z zakresu rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

6. Przygotowywanie i nadzór nad uchwałami związanymi z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

7. Przygotowywanie danych do przetargu na odbiór i transport (zagospodarowanie) odpadów komunalnych.

8. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w tym nadzór nad firmą odbierającą odpady oraz współpraca z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

9. Nadzór nad funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Małachowie Wierzbiczany i współpraca w tym zakresie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

10. Współpraca i nadzór w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy z wykonawcami usług w tym zakresie.

11. Nadzór nad składowiskiem odpadów w Chłądowie.

12. Interwencje w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.

13. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie (sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, funkcjonowania PSZOK, składowiska odpadów, analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rejestr działalności regulowanej GUS).

14. Prowadzenie na stronie internetowej Urzędu informacji w zakresie gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie.

15. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).

3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

6. Pisemne oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania pracy - Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, budynek piętrowy bez windy.

2. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.

3. Wyjazdy w teren.

We wrześniu 2016r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2016r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi” (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl.

Witkowo, dnia 27.10.2016 r.

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2016-10-27 15:03:05)
rozmiar pliku: 19.1Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz