Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w UGiM w Witkowie Stanowisko ds. planowania przestrzennego

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie
Stanowisko ds. planowania przestrzennego

(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

6. Wykształcenie wyższe z zakresu: architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej lub budownictwa.

7. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, znajomość przepisów z zakresu ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska.

8. Umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office i Internetu).

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe (minimum 2 letni staż pracy) w zakresie: planowania przestrzennego, administracji, budownictwa.

2. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

3. Prawo jazdy kat. B.

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało realizowanie zadań gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. Przygotowywanie materiałów do opracowania dokumentów planistycznych Gminy i Miasta Witkowo.

2. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.

3. Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obsługi techniczno-biurowej spotkań w sprawach planistycznych.

4. Przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

7. Prowadzenie spraw oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i Miasta i przechowywanie wyników tej oceny.

8. Rejestracja i analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

9. Analiza istniejących dokumentów planistycznych (mpzp, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy).

10. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego.

11. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy.

12. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

13. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).

3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

6. Pisemne oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania pracy - Urząd Gminy i Miasta Witkowo, ul. Gnieźnieńska 1, budynek piętrowy, bez windy.

2. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.

3. Wyjazdy w teren.

We wrześniu 2016r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2016r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego” (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl.

Witkowo dnia 27. 10. 2016r.

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Marian Gadziński

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2016-10-27 15:02:13)
rozmiar pliku: 19.1Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz