Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników - jednostki podległe: MGOPS w Witkowie poszukuje do pracy na umowę zlecenie asystenta rodziny...

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Witkowie
poszukuje do pracy na umowę zlecenie asystenta rodziny

1. Osoby, która posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z
zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny
staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi
zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i
udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w
stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

- prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

- sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym,

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,

- udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny.

Zadaniowe rozliczenie czasu pracy.

3. Mile widziane

- doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego,

- znajomość problemów rodziny,

- odbyte szkolenie na asystenta rodziny,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

- znajomość KPA,

- posiadanie prawa jazdy kat B, posiadanie samochodu, za pomocą którego poruszać się będzie w trakcie wykonywania obowiązków.

Wynagrodzenie obejmuje całość wykonywanych zadań oraz koszty przejazdu.

Zgłoszenia należy składać do 15 lipca 2014r. osobiście lub za pośrednictwem poczty do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, ul. Polna 4a w dniach pracy Ośrodka od godz. 8:00 do 15:00. Tel /61/ 4778-491.

drukuj pobierz pdf    

wstecz