Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XVI/138/04 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XVI/138/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 1 października 2004r.

w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806. z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Kwotę 480.000,00 zł słownie: czterystaosiemdziesiąttysięcyzł 00/100
pozostającą w dyspozycji Gminy z tyt. umorzenia części pożyczki wynikającej z umowy nr 213/P/Po/OW/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. zaciągniętej na "Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Witkowie" przeznacza się na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne "Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami na terenie położonym w m. Jaworowo, Królewiec, Kołaczkowo"  realizowanej w roku budżetowym 2004. oraz "Modernizację systemu ogrzewania w Gimnazjum w Witkowie" i "Modernizacje systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie" realizowanych w roku budżetowym 2004.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Witkowie
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI/138/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 1 października 2004 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.

Umorzenie 30% z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na inwestycję "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Witkowie" w wysokości 480.000,00 zł przeznacza się na inwestycję "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie położonym w m. Jaworowo, Królewiec, Kołaczkowo", "Moderizację sysytemu ogrzewania w Gimnazjum w Witkowie" oraz "Modernizacje systemu ogrzewania budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie"
Konieczność przeznaczenia części umorzonej pożyczki na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne wynika z decyzji WFOŚiGW w Poznaniu o umorzeniu.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz