Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/119/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Witkowo, Małachowo Złych Miejsc, Wiekowo, Ma

Uchwała Nr XIV/119/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Witkowo, Małachowo Złych Miejsc, Wiekowo, Małachowo Wierzbiczany, gm. Witkowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z 2004 Dz.U. Nr 6 poz. 41)  Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów następujących działek położonych w miejscowościach:

1. Witkowo działki nr 681/1, 681/2, 681/3, 681/4, 681/5 o całkowitej powierzchni 0,5045 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

2. Małachowo Złych Miejsc działka nr 90 o powierzchni 1,5700 ha z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe,

3. Wiekowo działki nr 171/2 i 171/3 o całkowitej powierzchni 4,18 ha z przeznaczeniem pod budownictwo letniskowe,

4. Małachowo Wierzbiczany działka nr 21/8 o powierzchni 0,3860 ha z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

§ 2
Tereny objęte opracowaniem przedstawiają załączniki graficzne do uchwały – kopie map ewidencyjnych w skali 1:2000 i 1:5000.

§ 3
Szczegółowy zakres ustaleń planu powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 15 ust. 2 i 3, art. 16 ust. 1 i 2 oraz zawierać opracowania, o których mowa w art. 17, pkt 4 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Witkowo, dnia 14.06.2004r.

Analiza uzasadniająca przystąpienie do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek położonych w miejscowościach: Witkowo, Małachowo Złych Miejsc, Wiekowo, Małachowo Wierzbiczany gm. Witkowo.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80, poz. 717, z 2004 Nr 6, poz. 41) stwierdzono, że działki położone w miejscowościach Witkowo, Małachowo Złych Miejsc, Wiekowo oraz Małachowo Wierzbiczany nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W zapisie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Witkowo uchwalonego uchwałą Nr XVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 listopada 1997r. są to tereny rolnicze.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów tych terenów jest celowe ze względu na opracowanie zasad prawidłowego zagospodarowania przestrzennego tych terenów oraz możliwość dalszego planowego i harmonijnego ich rozwoju. 

Załączniki graficzne do Uchwały Nr XIV/119/04
(w postaci plików *.pdf do pobrania)

Załącznik Nr 1 - Miasto Witkowo
Załącznik Nr 2 - Wieś Małachowo Złych Miejsc
Załącznik Nr 3 - Wieś Wiekowo
Załącznik Nr 4 - Wieś Małachowo Wierzbiczany

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik Nr 4 (XIV/119/04) - Wieś Małachowo Wierzbiczany
Załącznik Nr 3 (XIV/119/04) - Wieś Wiekowo
Załącznik Nr 2 (XIV/119/04) - Wieś Małachowo Złych Miejsc
Załącznik Nr 1 (XIV/119/04) - Miasto Witkowo
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz