Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury,...RM za 2012r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie za 2012 rok.

W omawianym okresie Komisja odbyła 14 posiedzeń w tym 3 wspólne
z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego oraz
z Komisją Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji oraz spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej.
Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:
- projekt uchwały dot. regulaminu korzystania z hali sportowo-widowiskowej w Witkowie;
- projekt uchwały dot. opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie;
- projekt uchwały dot. opłat za korzystanie z obiektów sportowych w Witkowie
  i sali sportowej w Mielżynie;
- projekt uchwały dot. wyznaczenia Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  do realizacji pracy z rodziną;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  na lata 2013-2015;
- projekt uchwały dotyczący zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli, w zakresie
  podwyższenia dodatku za wychowawstwo klas;  
 -projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic
  ich obwodów;
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Ponadto na posiedzeniach:
- opracowano plan pracy Komisji na 2013 rok;
- zapoznano się z planem zabezpieczenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych
  dla dzieci w czasie ferii zimowych w 2012 roku;
- zapoznano się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów;
- zapoznano się z informacją o finansowaniu sportu i upowszechnianiu kultury fizycznej
  na terenie Gminy i Miasta w 2012 roku; 
- zapoznano się ze sprawozdaniem w zakresie współpracy Gminy Witkowo z organizacjami
  pozarządowymi w 2011 roku; 
- zapoznano się z informacją o realizacji  ”Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji
  na terenie Gminy Witkowo”; 
- zapoznano się z informacją o realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  na terenie gminy i miasta w latach 2007-2013”;
- zapoznano się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Witkowo
  w roku szkolnym 2011/2012;
- zapoznano się z informacją o funkcjonowaniu świetlicy środowiskowej;
- zapoznano się z informacją o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego;
- zapoznano się z informacją o działalności Biblioteki Publicznej na terenie Gminy i Miasta;
- analizowano bieżącą realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na swoich posiedzeniach Komisja organizowała spotkania:
- z dyrektorami Szkół Podstawowych i Gimnazjów na temat działalności UKS ów;
- z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie na temat:
- realizacji przedsięwzięć sportowo-kulturalnych w 2012 roku
- funkcjonowania OW w Skorzęcinie.
- z Kierownikiem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, analizowano
nowo wchodzące w życie przepisy prawne oraz bieżące funkcjonowanie Ośrodka.
Komisja dokonała wizji lokalnych, Przedszkola Miejskiego przy ul. Jasnej i oddział
w Kołaczkowie, zapoznając się ze stanem technicznym obiektów oraz realizację budowy nowoczesnych boisk sportowych o sztucznej nawierzchni w Mielżynie i Ruchocinku.

        
                                                                                                               Przewodniczący Komisji

Piotr Jóźwik

          

drukuj pobierz pdf    

wstecz