Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/124/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/188/00 z dnia 1 grudnia 2000r. w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadni

Uchwała Nr XIV/124/O4
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004r.

w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/188/00 z dnia 1 grudnia 2000r.
w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych gminy.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego/ Dz.U. Nr 61, poz. 708 oraz z 2001r. Dz.U. Nr 34, poz. 393/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr XX/188/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 1 grudnia 2000r w sprawie wyrażenia zgody na wartość jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek organizacyjnych gminy wprowadza się następującą zmianę: §1 ust 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
"2/  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie w wysokości  4,00zł."


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzenia począwszy od dnia 1 maja 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie otrzymują wynagrodzenie na podstawie tabeli punktów rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20.07.2000r. z póżn. zm. /Dz.u. Nr  61, poz.708z pózn zm./
Biorąc pod  uwagę założenia planu budżetowego na 2004r., wymienioną tabelę punktów oraz obowiązującą wartość punktu /3,oozł/ w roku bieżącym nie można wykonać założeń planu dotyczących wynagrodzeń, ponieważ  znajdują się one na górnej granicy punktów w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.
Dlatego proponuje się podwyższenie wartości punktu do 4,oozł. co umożliwi przyznanie pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej założonej na ten rok kwoty wynagrodzeń oraz pozwoli w latach następnych wykonanie planów budżetowych dotyczących wynagrodzeń, bez corocznej zmiany wartości punktu.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz