Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/123/04 w sprawie zwolnień od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr XIV/123/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004r.

w sprawie zwolnień od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 7a ust. 3 oraz 7b ust. 2 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 14.11.2003r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217 poz. 2125) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.
1. Zwalnia się z opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie:
 - oznaczenie numerem PESEL przedsiębiorcy
 - określenie istniejącego w dniu wejścia w życie uchwały, przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje do dnia 31.12.2004r.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.
 
§3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do zmian wpisów w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały od dnia 01.01.2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIV/123/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie zwolnień od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej Rada Miejska może wprowadzić zwolnienie od opłaty za dokonanie zgłoszenia dotyczącego zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Od dnia 1 stycznia 2004r. obowiązuje ustawa z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, na mocy której istnieje ustawowy obowiązek uzupełnienia przez przedsiębiorców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w terminie do dnia 31 grudnia 2004r. o:
- określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
- numer PESEL.
Są to zmiany niezależne od działań przedsiębiorców, a obowiązkowe, uzasadnione jest zatem zwolnienie z takich opłat, jednakże wyłącznie w terminie istnienia obowiązku dokonania zmian (31.12.2004r.). Spóźnienia wykonania obowiązku zmiany wpisu nie podlegają zwolnieniu.

drukuj pobierz pdf    

wstecz