Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/122/04 w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

Uchwała Nr XIV/122/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004 roku

w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
1.Uchwała określa zasady i wysokość ponoszonych opłat z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Witkowo.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a) przedszkolu - należy rozumieć przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Witkowo
b) pełnym wymiarze godzin - należy rozumieć maksymalny czas przebywania dziecka w przedszkolu z korzystaniem z 3 posiłków - tj. 9 godzin.
c) niepełnym wymiarze godzin - należy rozumieć czas przebywania dziecka w przedszkolu nie dłuższy niż 5 godzin, obejmujący 1 lub 2 posiłki.
d) rocznym przygotowaniu przedszkolnym - należy rozumieć obowiązkowy rok przygotowania dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
e) podstawie programowej - należy rozumieć czas, w którym dziecko przebywa w przedszkolu ustalony w statucie przedszkola.

§ 2.
Ustala się następujące stawki opłat za świadczenia przedszkoli:

1. Za dziecko uczęszczające do przedszkola:
a) w pełnym wymiarze godzin kwotę: 46,00 zł miesięcznie 
b) w niepełnym wymiarze godzin z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 kwotę:
- 28,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i  korzystających z 2 posiłków,
- 20,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i korzystających z 1 posiłku.

2. Za dziecko uczęszczające do przedszkola w pełnym wymiarze godzin realizujące równocześnie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego kwotę 35.00 zł miesięcznie.

3. Za dziecko uczęszczające do przedszkola w niepełnym wymiarze godzin realizujące równocześnie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
a) 20,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i korzystających z 2 posiłków,
b) 15,00 zł miesięcznie dla dzieci przebywających w przedszkolu do 5 godzin i korzystających z 1 posiłku.

4. W przypadku uczęszczania  równocześnie do tego samego przedszkola rodzeństwa opłata wynosi na drugie i następne dziecko 22,00 zł miesięcznie.

§ 3.
Za dziecko korzystające z przedszkola w zakresie podstawy programowej, nie korzystające  z wyżywienia, a jedynie z napojów odpłatność wynosi 5,00 zł miesięcznie.

§ 4.
Opłaty określone w § 2  są opłatami stałymi niezależnymi od faktycznej obecności dziecka w przedszkolu.

§ 5.
Opłaty określone w uchwale są płatne z góry do dnia 11 i 20 każdego miesiąca.

§ 6.
Traci moc uchwała nr XXVI/256/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.

§ 7.
Uchwałę podaję się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XIV/122/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli

Podjęcie uchwały uzasadnione jest koniecznością dostosowania opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli do wysokości ponoszonych kosztów oraz zmianą wynikającą z ustawy o systemie oświaty o obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz