Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIV/118/04 w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Witkowo na lata 2004-2006

Uchwała  Nr XIV/118/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 czerwca 2004r.
w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Witkowo na lata 2004-2006.

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,  Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz.1568/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.
Uchwala się Program Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Witkowo na lata 2004-2006 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie:
do uchwały Nr XIV/118/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Witkowo na lata 2004-2006.

Uchwała stanowi swego rodzaju kontynuację, a zarazem uszczegółowienie i doprecyzowanie uchwały nr XXII/228/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 stycznia 2001r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Witkowo. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zadań ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a dokładnie z jego III Priorytetu - Rozwój Lokalny, Działania 3.1. - Obszary wiejskie, z którego to źródła mogą być dofinansowane inwestycje infrastrukturalne na terenie miejscowości, liczące nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania programów gospodarczych, a taki charakter ma przedkładany Radzie Plan Rozwoju Lokalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym w szczególności potrzebę posiadania w/w dokumentu programowego, warunkującego możliwość ubiegania się o środki finansowe z funduszy strukturalnych, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz