Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIII/114/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Uchwała Nr XIII/114/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2004r.

w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo

Na podstawie art. 40 ust. 8, ust. 9 ustawy z dnia 21 marca z 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwała określa wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

§ 2
1. Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2  powierzchni jezdni pasa drogowego dróg, o których mowa w § 1 za każdy dzień zajęcia:
  1) chodników, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych - 2,0 zł.
  2) jezdni o nawierzchni twardej
  - do 20 % szerokości    - 2,00 zł.  
  - powyżej 20 % do 50 % szerokości  - 3,00 zł.
  - powyżej 50 % do całkowitego zajęcia - 6,00 zł.              

3) dróg o nawierzchni gruntowej i innych nieutwardzonych elementów pasa drogowego
  - do 50% pasa drogowego  - 2,00 zł.
  - powyżej 50% pasa drogowego  - 3,00 zł.
  - za zajęcie innych elementów nieutwardzonych pasa drogowego i elementów zieleni w pasie drogowym  - 1,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

3. Stawki określone w ust. 1 ulegają obniżeniu o 50% w przypadku zajmowania pasa drogowego w związku z budową urządzeń komunalnych (wodociągu, kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji deszczowej) oraz o 80% za prowadzenie remontów budynków mieszkalnych przyległych do pasa drogowego.

§ 3
Ustala się roczne stawki opłaty:

1. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
 1) w jezdni  - 10,00 zł.
 2) poza jezdnią - 8,00 zł.

2. Za umieszczenie urządzenia na obiekcie mostowym za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości   - 64,00 zł.

3. Stawki opłat określone w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim (most). Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

4. Stawki określone w ust. 1 i 2 ulegają obniżeniu o 50% w przypadku umieszczania w pasie drogowym urządzeń komunalnych (wodociągu, kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji deszczowej).          

§ 4
Ustala się następujące stawki opłat za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:

1. Pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  - 0,60 zł.

2. Reklamy  - 1,00 zł.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz