Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XIII/109/04 w sprawie zakazu biwakowania

Uchwała Nr XIII/109/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie zakazu biwakowania.

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Na terenie Gminy Witkowo w pasie 100 metrów od linii brzegowej jezior: Niedzięgiel, Ostrowickie, Białe, Kordos, Piłka wprowadza się zakaz biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje do dnia 15.10.2004r.

§ 2
Dla celów niniejszej uchwały pod pojęciem:
1/ linii brzegowej rozumie się krawędź brzegu lub linię stałego porostu traw,
2/ biwakowania rozumie się – postawienie przyczepy campingowej lub rozbicie namiotu.

§ 3
Kto narusza zakaz biwakowania określony w  §1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
                    
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.
3. Uchwałę podaje się do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIII/109/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zakazu biwakowania.

Wprowadzenie zakazu biwakowania poza miejscami do tego wyznaczonymi w 100 m strefie ochronnej jezior na terenie gminy, ma na celu utrzymanie porządku, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego w rejonie jezior.
Zajęcie terenów przybrzeżnych /ca 100 m/ przez biwakujących może zagrozić akcjom ratowniczym, a także zakłócić spokój.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz