Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych » Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie
A A A

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych: Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

Nazwa i adres jednostki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo

Określenie stanowiska urzędniczego

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej - pełny etat

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

6. Wykształcenie wyższe - preferowane o kierunku technicznym lub ekonomicznym.

7. Staż pracy min. 5 lat.

8. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o gospodarce nieruchomościami, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska.

9. Prawo jazdy kat B.

 

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętności organizacyjno - menedżerskie, doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku pracy, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.

2. Umiejętność kierowania pracą zespołu ludzi.

3. Dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność, komunikatywność.

4. Umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystywania ich w praktyce.

5. Znajomość obsługi komputera w programach Windows, MS Orfice i Internetu.

 

Zakres zadań

1. Nadzór nad statutową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej,  

2. Kierowanie bieżącą działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej, działanie w jego imieniu i reprezentowanie na zewnątrz.

3. Wykonywanie zadań z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników jednostki: organizowanie, kierowanie, kontrola i ocena pracy pracowników zatrudnionych w kierowanej jednostce, zapewnienie przestrzegania w Zakładzie prawa, porządku i dyscypliny pracy.

4. Zapewnienie właściwego wykorzystania powierzonego majątku zgodnie z przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki, zabezpieczenie majątku przed pożarem, kradzieżą, dewastacją.

5. Ustalanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.

6. Wyznaczanie kierunków działania i rozwoju Zakładu w ramach działań statutowych.

7. Ustalenie rocznych planów rzeczowo-finasowych Zakładu i ich wykonywanie.

8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej związanych z funkcjonowaniem Zakładu.

9. Opracowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań finansowych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Dokonywanie analizy ekonomicznej Zakładu ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów, dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zakładu.

11. Załatwianie bieżących interwencji mieszkańców.

12. Wykonywanie czynności wynikających z udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta upoważnień i pełnomocnictw.

 

Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny (pisemne uzasadnienie motywacji ubiegania się o stanowisko kierownika wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania Zakładu).

2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).

3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.

11. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i kopia prawa jazdy.

12. Dane kontaktowe: numer telefonu, adres mailowy, adres do korespondencji.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce wykonywania pracy - Zakład Gospodarki Komunalnej Witkowo ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo.

2. Kierownicze stanowisko urzędnicze.

3. Wyjazdy w teren.

 

W lipcu 2012 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2012r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie” (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkudlarek

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

drukuj pobierz pdf    

wstecz