Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Wymiaru Podatków i Opłat...

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie

Stanowisko: Wymiar Podatków i Opłat
(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
6. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, finanse-rachunkowość.
7. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz procedur postępowania podatkowego i ustaw: o samorządzie gminnym, ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.
8. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym obsługa programów finansowych.

Wymagania dodatkowe:
1.Staż i doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
2.Umiejętność pracy w zespole, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność.

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego:
  1) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
  2) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków,
  3) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków,
  4) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków,
  5) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
  6) załatwianie podań o ulgi losowe i inne wynikające z ustaw(podatkowych),
  7) prowadzenie rejestru podań i odwołań oraz załatwianie podań i odwołań w sprawach wymiaru, umorzeń, ulg, rozkładania na raty,
  8) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat.
2. Prowadzenie podatków od jednostek gospodarki uspołecznionej.
3. Przygotowywanie decyzji dot. ulg w podatkach i opłatach pobieranych przez Urząd Skarbowy  stanowiących dochód własny gminy.
4. Coroczna aktualizacja rejestru gospodarstw i działek rolnych.
5. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.
6. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatków od środków transportowych.
7. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu, na potrzeby Burmistrza i Rady Miejskiej.
8. Przeprowadzanie kontroli podatkowych.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
5. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.
11. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia.

List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1.Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.
2.Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze Urzędu.
3.Praca przy komputerze powyżej czterech godzin.
4.Wyjazdy w teren.

W czerwcu 2012r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2012r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat” (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2012-07-10 12:57:10)
rozmiar pliku: 19.1Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz