Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej...

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie

Stanowisko ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej
(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych.
3. Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane z zakresu budownictwa, drogownictwa.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz ustaw: o drogach publicznych, o gospodarce komunalnej, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office i Internetu).
8. Odpowiedzialność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, samodzielność, sumienność, dokładność.
9. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych i umiejętność sporządzania przedmiarów.
2. Umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego.
3. Doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki komunalnej, budownictwa, administracji.

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
1. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi:
- prowadzenie ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych,
- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
- dbałość o bieżące utrzymanie dróg i ulic gminnych,
- prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,
- bieżąca kontrola stanu oznakowania pionowego i poziomego,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic,
- udział w okresowych przeglądach stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich oraz nadzór nad ich prawidłowym funkcjonowaniem,
- zarządzanie gminnymi gruntami w pasie drogowym - przygotowywanie projektów decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego, ustalających naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych,
- przygotowywanie decyzji w sprawie wyrażania zgody na umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących działki gminne,
- uzgadnianie budowy zjazdów z nieruchomości na drogi gminne,
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i remontami przystanków.
2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem i konserwacją oświetlenia dróg, ulic i innych miejsc publicznych, prawidłową eksploatacją i rozliczaniem płatności.
3. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię, współpraca z zakładami zaopatrującymi w energię elektryczną, gaz, ciepło.
4. Sprawy związane z organizacją komunikacji zbiorowej na terenie Gminy i Miasta.
5. Sprawy koordynacji dowozów dzieci do szkół.
6. Prowadzenie spraw administracyjnych budynku Urzędu Gminy i Miasta, gminnych targowisk, placów zabaw, parków, parkingów, świetlic, m.in.; prowadzenie książek administrowanych obiektów, wykonywanie przewidzianych prawem przeglądów, napraw i remontów w administrowanych obiektach, kontrolowanie stanu urządzeń, przestrzeganie sposobu realizacji zaleceń bhp i ppoż. oraz regulaminów obiektu.
7. Nadzór nad pracami i remontami prowadzonymi przez służby gminne (konserwatorów, pracowników publicznych, interwencyjnych, społecznie użytecznych) oraz nad prawidłowym wykonaniem i rozliczaniem bieżących robót wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
8. Współpraca z podmiotami realizującymi zadania własne gminy w zakresie infrastruktury technicznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
5. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy.
6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. Stanowisko urzędnicze.
2. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.
3. Praca przy komputerze powyżej czterech godzin.
4. Wyjazdy w teren.

W kwietniu 2012 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nie przekraczalnym terminie do dnia 30.05.2012r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na Stanowisko ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej” (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl przez okres, co najmniej 3 miesięcy.


Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2012-05-08 15:30:39)
rozmiar pliku: 19.1Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz