Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór pracowników: Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko - Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie

Stanowisko: Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg
(umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu)


Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie wyższe techniczne.
6. Co najmniej 4 letni staż pracy.
7. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej oraz ustaw: prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, o drogach publicznych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych.
8. Znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1.Doświadczenie zawodowe o charakterze zgodnym z wymaganiami stawianymi na stanowisku, w tym w zakresie zarządzania zespołem ludzkim; preferowany staż pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem inwestycji w jednostkach sektora finansów publicznych (robót budowlanych kubaturowych i liniowych).
2.Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, w tym projektów, map sytuacyjno - wysokościowych, map ewidencyjnych, kosztorysów.
3.Znajomość w zakresie kosztorysowania robót budowlanych.
4.Umiejętność sporządzania projektów decyzji, postanowień, wezwań w postępowaniach administracyjnych.
5. Umiejętność kierowania zespołem oraz współpracy z komórkami (stanowiskami) współdziałającymi.
6. Umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy.
7. Prawo jazdy kat. B.

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
1. Kierowanie pracą podległych pracowników, w tym nadzorowanie terminowego wykonania zadań referatu, wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń i poleceń Burmistrza.
2. Opracowywanie planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań referatu.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza z zakresu działania Referatu.
4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień na potrzeby Burmistrza i Rady Miejskiej.
5. Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z realizacją i rozliczeniem inwestycji gminnych.
6. Inicjowanie i koordynacja opracowania dokumentów strategicznego zarządzania w różnych sektorach, w szczególności:
  a) prace przedprojektowe (koncepcja projektowa, decyzja WZiZT),
  b) prace projektowe (projekt budowlano-wykonawczy wraz z częścią kosztorysową, pozyskanie terenu na cele budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę),
  c) realizacja inwestycji i remontów (wybór wykonawcy, nadzór inwestorski, nadzór autorski, nadzór administracyjny, sporządzanie projektów umów).
7. Pełnienie funkcji inwestora. Wykonywanie prac związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi w oparciu o przepisy obowiązującego w tym zakresie prawa:
  a) koordynacja czynności związanych z procedurą wprowadzania tematów inwestycyjnych i remontowych do budżetu, wykonywanie budżetu Gminy w zakresie inwestycji i remontów, efektywne wykorzystywanie środków finansowych przewidzianych w budżecie na realizację zadań inwestycyjnych, koordynowanie spraw prowadzenia nakładów inwestycyjnych i remontowych w strukturze zadaniowej,
  b) współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji technicznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych określanie zakresu i merytorycznej części dokumentacji,
  c) koordynowanie realizacji inwestycji, odbiór zrealizowanych zadań od wykonawcy,
  d) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, w szczególności z zakresu jakości wykonania i kosztów realizowanych inwestycji i remontów,
  e) koordynowanie rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych wraz z przekazaniem środków trwałych na majątek przyszłego użytkownika (m.in.: kontrola realizacji zleceń wchodzących w skład zadań inwestycyjnych i remontowych),
  f) wykonywanie uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, organizowanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych zleceń, przyjmowanie informacji z zewnątrz referatu i Urzędu o nieprawidłowościach w zrealizowanych inwestycjach, egzekwowanie uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.
8. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów inżynieryjnych oraz ich rozbudowa.
9. Koordynacja realizacji zadań gminy związanych ze sprawami zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
10. Koordynowanie i nadzorowanie spraw prowadzenia w Referacie RL,GP,IiD dokumentacji realizowanych przez gminę inwestycji, modernizacji, remontów, konserwacji i przekazywania do eksploatacji nowo wybudowanych obiektów.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru).
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia.
4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
5. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy.
6. Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Pisemne oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną.
List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy oraz pozostałe oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1.Stanowisko kierownicze.
2.Miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy i Miasta Witkowo, budynek nie jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych.
3.Praca przy komputerze powyżej czterech godzin.
4.Wyjazdy w teren.

W marcu 2012 r. (miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Gminy i Miasta Witkowo ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo lub składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta (pokój nr 21) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2012r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Dróg” (za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu).
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie tel. 614778194 w. 20.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną telefonicznie poinformowani i zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Witkowo www.bip.witkowo.pl przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

Burmistrz Gminy i Miasta
(-) Krzysztof Szkudlarek

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
(wprowadził: Tomasz Pluciński 2012-04-06 13:53:50)
rozmiar pliku: 19.1Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz