Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w Witkowie za 2011 rok

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Witkowie za 2011 rok

Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską planu na 2011r. Komisja przystąpiła do pracy i odbyła w omawianym okresie 13 posiedzeń.

Przeprowadzane przez Komisję działania kontrolne miały charakter kontroli problemowych.

Kontrolowano działalność Świetlicy Środowiskowej i Modelarni w Witkowie, realizację zadań własnych gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wybrane obiekty sportowe pod kątem ich wykorzystania i stanu technicznego.

W związku z wejściem nowych przepisów w zakresie procedury absolutoryjnej, na czterech kolejnych posiedzeniach, Komisja kontrolowała wykonanie budżetu gminy i miasta za 2010r. i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta.

W okresie wiosennym dokonano kontroli obiektów komunalnych w Ruchocinku oraz kontroli zaawansowania prac przy budowie hali sportowej w kompleksie Szkół Podstawowych Nr 2 i Nr 3. Powtórnie kontrolowano zaawansowanie prac przy budowie tej hali, w sierpniu 2011r.
Spośród 20 świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy, wybrano do kontroli świetlicę wiejską w Skorzęcinie. Kontrolowano ten obiekt głównie pod kątem stanu technicznego, wyposażenia, utrzymania i wykorzystania.

Dwukrotnie kontrolowano sposób rozpatrzenia skarg, wpływających do Urzędu Gminy i Miasta.

Przeprowadzane przez Komisję kontrole dotyczyły również zamówień publicznych. Na wrześniowym posiedzeniu, Komisja dokonała kontroli dokumentacji przetargu na II etap rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Następne kontrole dotyczyły działalności Burmistrza Gminy i Miasta w zakresie realizacji inwestycji i wykonywania przez Burmistrza obowiązku nadzoru nad rozliczaniem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym.

W minionym roku kontrolowano również wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, funkcjonowanie Przedszkola w Kołaczkowie oraz ściągalność podatków i opłat lokalnych.

Dokonano kontroli gospodarki finansowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Dokonano również kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej, podczas której szczególną uwagę zwrócono na realizowane przez Zakład remonty budynków komunalnych i dokonano wyrywkowej kontroli tych remontów.

W okresie 2011r. Komisja zgłosiła na posiedzeniach ogółem 10 wniosków.

Ponadto w wyniku czynności kontrolnych, sprecyzowano szereg wniosków, uwag i sugestii, które przekazywano p.Burmistrzowi. Dotyczyły one między innymi: zaadaptowania pomieszczeń starej świetlicy wiejskiej w Kołaczkowie na potrzeby miejscowego Przedszkola, nieszczelnych dachów obiektów komunalnych w Ruchocinku, naprawy drzwi wejściowych do bloku mieszkalnego w Ruchocinku, koniecznego remontu budynku „Relaksu”.

W 2011r. członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową, na temat zmienionych przepisów dotyczących kontroli wykonania budżetu.
Szczegółowe zapisy przeprowadzonych przez Komisję kontroli zawarte są w protokołach z posiedzeń.

Dziękuję!

Przewodniczący Komisji
/-/ Henryk Mucha

Witkowo, luty 2012r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz