Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej: Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej RM w Witkowie za 2011 rok

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Rady Miejskiej w Witkowie za 2011 rok

W omawianym okresie Komisja odbyła 13 posiedzeń, w tym jedno wspólne z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Porządku Publicznego oraz z Komisją Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Głównym zadaniem Komisji było opiniowanie spraw z zakresu działalności Komisji oraz spraw do rozpatrzenia na sesjach Rady Miejskiej.

Na kolejnych posiedzeniach Komisja opiniowała:
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok;
- projekt uchwały za wpis żłobka i klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
- projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2012 rok;
- projekt uchwały dot. opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Ponadto na posiedzeniach:
- opracowano plan pracy Komisji na 2011 i 2012 rok;
- zapoznano się z planem zabezpieczenia zajęć sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci w czasie ferii zimowych w 2011 roku;
- zapoznano się z podziałem środków finansowych na działalność sportową i kulturalną Klubów oraz Kół zainteresowań w gminie na 2011 rok;
- zapoznano się z informacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów;
- zapoznano się z informacją dotyczącą finansowania sportu i upowszechniania kultury fizycznej;
- zapoznano się z informacją o realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy i miasta w latach 2007-2013”
- zapoznano się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Witkowo w roku szkolnym 2010/2011;
- zapoznano się z informacją o funkcjonowaniu świetlicy środowiskowej;
- zapoznano się z informacją o działalności Biblioteki Publicznej na terenie Gminy i Miasta;
- na bieżąco zapoznawano się z realizacją budżetu i funkcjonowaniem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie;
- analizowano bieżącą realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok;

Na swoich posiedzeniach Komisja organizowała spotkania:
- z działaczami kultury fizycznej, zapoznając się z osiągnięciami oraz planami przedsięwzięć na 2011 r.;
- z dyrektorami Szkół Podstawowych i Gimnazjów na temat bieżącej działalności placówek;
- z Dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie na temat:

  • kalendarza gminnych imprez sportowo-kulturalnych w 2011 roku,
  • funkcjonowania OK,SiR-u w Witkowie i OW w Skorzęcinie.

Komisja dokonała wizji lokalnych nowo budowanego kompleksu sportowego sprawdzając stan zaawansowania inwestycji oraz gminnych placów zabaw zapoznając się z ich stanem technicznym.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Jóźwik

Witkowo, luty 2012r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz