Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2004: Uchwała XI/99/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych

Uchwała Nr XI/99/04
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 stycznia 2004r.
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 71, poz. 734, zm. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Dz.U. Nr 203, poz. 1966/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§1.
Obniża się wysokość wskaźników procentowych w celu ustalania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, o których mowa w art.6 ust.10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, do wartości 50%.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/99/04 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych.

Od chwili wejścia w życie ustawy o dodatkach mieszkaniowych do 2001r., wypłaty tych dodatków były dotowane z budżetu państwa w 70%. W 2002r. sytuacja ta uległa znacznemu pogorszeniu. Wówczas gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 137.557,-zł, tj. tylko 39% ogólnej kwoty dodatków /352.674,-zł/. W 2003r. omawiane dofinansowanie wyniosło 196.150,-zł tj. 52%, a ogólna kwota dodatków - 373.300,-zł.
Od 2004r. zadanie to jest zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych i w sposób znaczący obciąża budżet gminy. Dlatego celowe jest skorzystanie z możliwości określonej w art.6 ust.11 tej ustawy, a dotyczącej obniżenia wskaźników procentowych służących do naliczania wysokości omawianych dodatków.

drukuj pobierz pdf    

wstecz