Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała X / 92 / 2003

Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XI/91/2015 z 30 grudnia 2015 roku

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/329/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała Nr X/92/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie wysokości opłaty rezerwacyjnej za korzystanie z targowiska miejskiego w Witkowie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43, z 1997r. Nr 121, poz. 770, Nr 106, poz. 679, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się opłatę za korzystanie z targowiska miejskiego – zwaną dalej opłatą rezerwacyjną w wysokości 36,00 zł. miesięcznie (słownie: trzydzieścisześćzłotych00/100).

§ 2
1. Opłata rezerwacyjna płatna jest z góry za okres nie krótszy niż 1 miesiąc u inkasenta, dokonującego poboru opłaty targowej.
2. Opłatę należy dokonać do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego okres rezerwacji.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Uzasadnienie
do uchwały Nr X/92/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłaty rezerwacyjnej za korzystanie z targowiska miejskiego w Witkowie.

Regulamin korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr IX/88/03 z dnia 21 listopada 2003r. zawiera delegację do odrębnego ustalenia opłaty rezerwacyjnej za korzystanie z tego targowiska. Niniejsza uchwała została podjęta w wykonaniu obowiązku, zawartego w w/w regulaminie, ponieważ w uchwale ustalającej zasady i tryb korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie nie ma możliwości prawnej zawarcia tej opłaty.

drukuj pobierz pdf    

wstecz