Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IX / 88 / 2003

Uchwała utraciła moc.
Patrz
Uchwała Nr XXV/245/2013
z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr IX/88/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się zasady i tryb korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie w postaci Regulaminu Targowiska stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Załącznik do uchwały Nr IX/88/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.

 
Regulamin korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie.

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego w Witkowie.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. targowisku - należy rozumieć targowisko miejskie w Witkowie.
2. osobach handlujących - należy rozumieć przedsiębiorców oraz inne osoby dokonujące sprzedaży na targowisku.
3. stanowisku targowym - należy rozumieć miejsce na targowisku przeznaczone do dokonywania sprzedaży.
4. sprzedaży - należy rozumieć wszelkie transakcje związane ze zbywaniem towaru.

§ 3
1. Targowiskiem administruje w imieniu Gminy Witkowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie, ul. Wrzesińska 14, 62-230 Witkowo.
2. Targowisko położone jest w Witkowie przy ul. Armii Poznań.

§ 4
Handel na targowisku odbywa się w środy i soboty, jednakże dopuszcza się możliwość handlu w inne dni tygodnia.

§ 5
1. Osoby handlujące zobowiązane są zająć odpowiedni sektor i miejsce do handlowania oznaczone trwale liniami oraz numerem.
Plac targowy dzieli się na sektory:
sektor A - do sprzedaży art. rolno - spożywczych od nr 1 do nr 13 i od nr 61 do nr 87,
sektor B - do sprzedaży art. przemysłowych i różnych od nr 14 do nr 60 i od nr 88 do nr 198.
W razie braku oznaczeń na gruncie przyjmuje się, że jedno stanowisko targowe rozciąga się wzdłuż linii ścieżki handlowej o długości 4 mb.
2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowiska targowego na targowisku w dniu targowym. Miejsce rezerwowane oznaczone zostanie oprócz numeru literą R.
3. Osoby handlujące na targowisku, nie posiadające rezerwacji, mogą wykorzystać stanowisko objęte rezerwacją wyłącznie gdy:
- miejsce zarezerwowane nie zostanie zajęte do godz. 800,
- brak innych miejsc handlowych.

§ 6
1. Korzystanie z targowiska jest odpłatne.
2. Za korzystanie z targowiska pobiera się opłaty:
- targową,
- rezerwacyjną, które określają odrębne uchwały Rady Miejskiej w Witkowie.
3. Opłatę za rezerwację miejsca do handlowania pobiera się z góry za okres nie krótszy niż 1 miesiąc. Opłatę należy dokonać w miesiącu poprzedzającym okres rezerwacji.
4. Dowodem uiszczenia opłaty jest kwit ostemplowany przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 7
Osoby handlujące mają obowiązek:
1. opłacenia należnych opłat.
2. okazywania dowodów wniesienia opłat targowych na wezwanie inkasenta, dokonującego poboru opłat.
3. przestrzegania Regulaminu targowiska.
4. zachować spokój i porządek na stanowisku targowym, a po zakończeniu handlu w danym dniu - uporządkować miejsce z odpadów (kartony, skrzynki, itp.).
5. opuszczenia lub usunięcia towarów z miejsc niedozwolonych do sprzedaży na wezwanie inkasenta.
6. umieszczania na stanowisku targowym informacji zawierającej imię, nazwisko i  adres osoby handlującej oraz w przypadku przedsiębiorcy - numeru i miejsca zgłoszenia działalności gospodarczej.
7. w przypadku sprzedaży produktów pochodzenia leśnego (owoce, grzyby, itp.) osoba handlująca podaje informacje o miejscu pochodzenia tych produktów.
8. oznaczać towary przeznaczone do sprzedaży wyraźną informacją o cenie wyrażonej w PLN.
9. do ważenia i mierzenia towarów używać przybory posiadające cechy legalizacji znajdujące się w miejscu umożliwiającym klientom sprawdzenie rzetelności ważenia i mierzenia.

§ 8
Na targowisku zabrania się:
1. sprzedaży na targowisku grzybów jadalnych pochodzenia leśnego oraz ich przetworów bez atestu kwalifikatora grzybów lub grzyboznawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia (atesty wydają stacje sanitarno - epidemiologiczne).
2. sprzedaży towarów niedopuszczalnych do obrotu lub takich, które nie mogą być sprzedawane na targowiskach - w szczególności: lekarstw, alkoholu, broni, metali, kamieni szlachetnych, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych itp.
3. wprowadzania do obrotu towarów niebezpiecznych.
4. przeprowadzania gier, losowań lub przetargów, zbiórek, chyba, że odpowiedni organ na to zezwolił.
5. głośnego odtwarzania płyt i kaset.
6. zakłócania spokoju i porządku publicznego, a także naruszanie zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza dobrych obyczajów kupieckich.

§ 9
Naruszenie przez osobę handlującą postanowień § 8 może spowodować usunięcie takiej osoby z terenu targowiska niezależnie od odpowiedzialności przewidzianej prawem.

§ 10
Uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane administratorowi targowiska.

§ 11
Regulamin może być zmieniony wyłącznie w drodze uchwały Rady Miejskiej w Witkowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz