Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania na koniec karencji 2002-2006 »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IX / 86 / 2003

Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr XXVI/258/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr IX/86/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Dz.U. Nr23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr214, poz.1806, z 2003r. Dz.U. Nr80, poz.717) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999r. Nr15, poz.139 zmiana: Dz.U. z 1997r. Nr141, poz.943, Dz.U. z 1999r. Nr41, poz.412, Nr111, poz.1279, Dz.U. z 2000r. Nr12, poz.136, Nr109, poz.1157, Nr120, poz.1268, Dz.U. z 2001r. Nr14, poz.124, Nr100, poz.1085, Nr115, poz.1229, Nr154, poz.1804, Nr5, poz.42, Dz.U. z 2002r. Nr113, poz.984, Nr130, poz.1112, Nr25, poz.253) w związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz.717) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie.

ROZDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

§ 2
1. Plan obejmuje fragment śródmieścia miasta Witkowa.

2. Granicę obszaru opracowania planu, o łącznej powierzchni ok. 5,0 ha, o którym mowa  w ust. 1 przedstawiono na podkładzie mapowym sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:1000,  stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3
1. Cele wynikające z unormowań zawartych w planie są następujące:

1) określenie rodzajów funkcji możliwych do realizacji na danym terenie, w związku z potrzebą restrukturyzacji przedmiotowego terenu,

2) określenie uwarunkowań tych realizacji.

§ 4
1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem M,

2) tereny usługowe,  oznaczone na rysunku planu symbolem U,

3) tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, oznaczone na planie symbolem UM,

4) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na planie symbolem ZI,

5) tereny ulic i urządzeń obsługi komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolami: KG, KZ i KD,

6) teren przejścia pieszego oznaczony na planie symbolem KP,

7) tereny wyznaczone do realizacji celów publicznych oznaczone na rysunku planu symbolem początkowym X.

2. Uwarunkowania zabudowy wymienionych terenów i ustalenia w zakresie infrastruktury podano w rozdziale II niniejszej  uchwały.

§ 5
1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica uchwalenia planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,

3) linie podziału wewnętrznego

4) linie zabudowy, stanowiące minimalne lub obowiązujące odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni względnie linii regulacyjnych ulic,

5) osie ulic,

6) obiekty objęte ochroną konserwatorską,

7) strefa ochrony konserwatorskiej,

8) oznaczenia funkcji terenu zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały i rysunkiem planu.

§ 6
1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Witkowie,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 pt.: "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających,

5) przeznaczenie dopuszczalne - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które je uzupełniają względnie je obsługują i które mogą być dopuszczone pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z przepisów szczególnych i ustaleń planu,

6) obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolem literowym,

7) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§ 7
Dotychczasowe użytkowanie wynikające ze stanu istniejącego, do czasu realizacji funkcji właściwej określonej w planie jest tymczasowo dopuszczalne.

ROZDZIAŁ II
Przepisy szczegółowe

§ 8
Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem M, ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa śródmiejska o niskiej intensywności,

2) dopuszczalne przeznaczenie terenu:
   - zabudowa usługowo-handlowa (w tym istniejące sklepy) nie należąca do inwestycji mogących pogorszyć stan  środowiska  oraz nie powinna generować zwiększonego ruchu samochodowego,
   - nieuciążliwe punkty i pracownie usług rzemieślniczych,
   - usługi lokalizowane w mieszkaniach np.: poradnictwo prawne, medyczne, krawiectwo itp.,
   - obiekty garażowe

3) zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
 a) istniejąca zabudowa może być remontowana, przebudowywana lub adaptowana pod warunkiem utrzymania przeznaczenia terenu określonego w pkt. 1,
 b) nowa zabudowa zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów istniejących winna być dostosowana do otoczenia i tworzyć zwartą zabudowę śródmiejską; wysokość obiektów  2,5 kondygnacje w tym poddasze użytkowe z dachem o kącie nachylenia w granicach 450 z frontonem nawiązującym do zabudowy śródmiejskiej; możliwość podpiwniczenia obiektów uzależniona jest od wykonania badań szczegółowych warunków gruntowo - wodnych lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 1,2 m ponad istniejący poziom terenu; dla obiektów objętych ochroną konserwatorską, obiektów leżących w strefie ochrony konserwatorskiej lub obiektów przyległych do nich, wszelkie prace wymagają akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 c) prace ziemne przy nowej inwestycji, w przypadku wystąpienia obiektu archeologicznego, winny być uzgodnione z Konserwatorem ds. archeologicznych,
 d) dla każdego mieszkania wydzielić co najmniej 1,5 miejsca postojowego dla samochodu osobowego na placu postoju lub podziemnych garażach,
 e) zabudowa usługowa winna być sytuowana w parterach budynków,
 f) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną terenu wielkości 30% powierzchni zabudowy działki,
 g) udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie powinien przekraczać  50%,
 h) realizacja obiektów winna odbywać się zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,
 i) użytkowanie budynków i terenu niezgodne z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym uznaje się jako przeznaczenie tymczasowe; należy dążyć do zmiany sposobu użytkowania zgodny z wymienionym w pkt 1 i 2 oraz przepisami szczególnymi,
 j) dopuszcza się podział własnościowy terenu, a także scalania działek sąsiednich pod warunkiem nie naruszania praw osób trzecich oraz określonych w planie powiązań z komunikacją zewnętrzną.

2. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem UM, ustala się następujące zasady zagospodarowania :

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa (obiekty usługowo-handlowe, gastronomia, banki, instytucje ubezpieczeniowe itp.),

2) dopuszczalne przeznaczenie :
   - zabudowa mieszkaniowa,
   - obiekty i urządzenia służące bezpośrednio obsłudze całego zespołu,
   - zabudowa usługowa z wykluczeniem należących do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska np.: stacja paliw itp.,

3) zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:
 a) nowa zabudowa winna być dostosowana do otoczenia i zharmonizowana z krajobrazem; wysokość obiektów 1-2 kondygnacji;
 b) budynki mieszkalne 2 kondygnacyjne z dachem płaskim lub dachem stromym o kącie nachylenia w granicach 450 z zaakcentowanym frontonem jak w zabudowie śródmiejskiej; możliwość podpiwniczenia obiektów uzależniona jest od wykonania badań szczegółowych warunków gruntowo - wodnych lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 1,2 m ponad istniejący poziom terenu,
 c) funkcje mieszkalne dopuszczone zgodnie z pkt. 2 mogą być łączone z funkcją usługową w jednej kubaturze względnie dobudowane do budynku usługowego lub w odrębnym budynku, zgodnie z przepisami szczególnymi,
 d) nowa zabudowa może być lokalizowana w taki sposób, aby oddziaływania poszczególnych funkcji nie wykluczały się wzajemnie,
 e) miejsca parkingowe na placu postoju lub w podziemnych garażach, proporcjonalnie do prowadzonej działalności,
 f) dopuszcza się podziały wewnętrzne inne niż na rysunku planu, a także scalenia działek sąsiednich pod warunkiem nie naruszania praw osób trzecich oraz określonych w planie zasad powiązania z komunikacją zewnętrzną,
 g) udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie powinien przekraczać 50%,
 h) ustala się minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną wielkości 30% powierzchni zabudowy działki,
 i) w obszarze tym obowiązują ustalenia jak w ust. 1 pkt 3 lit. h, i  oraz j.

3. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) podstawowe przeznaczenie terenu :
   - usługi centrotwórcze obszaru w zakresie handlu (w tym obiekty handlowe poniżej 1000 m2 pow. sprzedażowej), gastronomii, nieuciążliwe punkty i pracownie usług rzemieślniczych,
   - administracja gospodarcza (banki, instytucje ubezpieczeniowe i inne),
   - plac handlowy (handel owocowo - warzywny, spożywczy, handel obwoźny itp.),
   - zaplecze gospodarczo - techniczne w tym obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze całego zespołu administracji i usług,
   - zabudowa usługowa z wykluczeniem należących do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska np.: stacja paliw itp.,

2) dopuszczalne przeznaczenie terenu - nieuciążliwa działalność usługowa i wytwórcza oraz obiekty jej obsługi,

3) zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy :
 a) istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, przebudowie lub rozbudowie, względnie rozbiórce pod warunkiem utrzymania wymienionego w pkt 1 przeznaczenia terenu,
 b) nowa zabudowa winna być gabarytowo dostosowana do otoczenia; obiekty realizować jako 1 lub 2 kondygnacyjne, zharmonizowane z otoczeniem; forma architektoniczna może stanowić dominantę przestrzenną na tym terenie,
 c) użytkowanie budynków i terenu niezgodne z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym uznaje się jako przeznaczenie tymczasowe; należy dążyć do zmiany sposobu użytkowania zgodnie z wymienionym w pkt 1 i 2 oraz przepisami szczególnymi,
 d) miejsca parkingowe na placu postoju lub w podziemnych garażach, proporcjonalnie do prowadzonej działalności,
 e) ustala się powierzchnię biologicznie czynną wielkości 30% powierzchni zabudowy działki,
 f) udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie powinien przekraczać 50%,
 g) uciążliwości powstałe w wyniku prowadzonej usługi muszą zamknąć się w granicach własnej działki,
 h) w obszarze tym obowiązują ustalenia jak w ust. 1 pkt 3 lit. h, i  oraz j,

4. Na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem ZI ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe - urządzona zieleń niska i wysoka,

2) zasady zagospodarowania terenu:
 a) teren stanowi zieleń niedostępna, kształtowana odpowiednio nasadzeniami drzew i krzewów liściastych i iglastych, stanowiąca granicę pomiędzy różnymi formami użytkowania,
 b) teren ten stanowi część składową działek o przeznaczeniu określonym na rysunku planu symbolem U i UM.

5. Uwarunkowania w zakresie  komunikacji:

A. Komunikacja zewnętrzna.
Plan wpisany jest w istniejący i projektowany układ komunikacji zewnętrznej, który stanowią:

1) od strony wschodniej obszar planu styczny jest do istniejącej ul. Poznańskiej (będącej poza granicami opracowania), o funkcji ulicy zbiorczej, oznaczonej na planie symbolem KG,
 a) ulica szerokości 17,0 - 20,0 m w liniach rozgraniczających, jednojezdniowa o szerokości jezdni ok. 8,0 m i chodnikach obustronnych szerokości  min. 2,0 m,
 b) dostępność do ulicy poprzez skrzyżowania z możliwością wjazdów i wyjazdów poprzez istniejące zjazdy bramowe oraz dopuszczalność w szczególnie uzasadnionych przypadkach zjazdów nie istniejących,

2) od strony południowej - istniejąca ul. Podgórna (będąca poza granicami opracowania), o funkcji ulicy zbiorczej, oznaczona na planie symbolem KZ,
 a) ulica szerokości 17,0 - 20,0 m w liniach rozgraniczających, jednojezdniowa, o szerokości jezdni 7,0 m i obustronnych chodnikach szerokości   min 2,0 m,
 b) dostępność do ulicy poprzez skrzyżowania z dopuszczeniem wjazdów bramowych,

3) od strony zachodniej - istniejąca ul. Armii Poznań ((będącej poza granicami opracowania), o funkcji ulicy lokalnej, oznaczona na planie symbolem KZ,
 a) plan rezerwuje pas szerokości 25,0 m, ulica jednojezdniowa, o szerokości jezdni ok. 10,0 m i chodnikach obustronnych szerokości min. 2,0 m,
 b) dostępność do ulicy poprzez skrzyżowania, dopuszcza się wjazdy bramowe,
     
B. Komunikacja wewnętrzna.
Dla obsługi komunikacji wewnętrznej i jej powiązania z komunikacją zewnętrzna plan wyznacza następujące ulice:

1) ul. Polna o symbolu na rysunku planu KD, stanowiąca ulicę lokalną szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, jednojezdniową, o szerokości jezdni 6,0 m i chodnikach dwustronnych szerokości min 1,5 m,

2) ul. Parkowa o symbolu na rysunku planu KD, stanowiąca ulicę dojazdową w pasie o szerokości 9,0 m w liniach rozgraniczających, jednojezdniową o szerokości jezdni 5,0 m i chodnikach obustronnych szerokości min. 2,0 m,

3) teren przejścia pieszego o symbolu na rysunku planu KP, o szerokości 4,0 m w liniach rozgraniczających; przejście należy utwardzić oraz obsadzić pasem zieleni wzdłuż ogrodzenia stycznego do działki sąsiedniej od strony północnej.

6. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę należy realizować poprzez sieć rozdzielczą, podłączoną do istniejącej miejskiej sieci wodociągowej, w pasie ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

2) kanalizację sanitarną należy realizować poprzez sieć rozdzielczą zgodnie z projektem sieci kanalizacyjnej tej części miasta, w pasie ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

3) kanalizację deszczową realizować zgodnie z jej projektem dla tej części miasta, w pasie ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

4) zaopatrzenie w gaz należy realizować poprzez sieć rozdzielczą, w pasie ulicy wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, zgodnie z projektem gazyfikacji tej części miasta,

5) zasilanie w energię elektryczną:
 a) pobór energii elektrycznej z istniejących sieci oraz istniejących poza obszarem opracowania transformatorów, na warunkach podanych każdorazowo przez aktualnego dysponenta energii i sieci; brakujące stacje transformatorowe należy lokalizować na granicach własnościowych działek dla pojedynczych odbiorców lub zespołu jako obiekty jednokondygnacyjne lub jako stacje transformatorowe słupowe,
 b) projektuje się linie energetyczne w pasach ulic wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, prowadzone poprzez złącze pomiarowo-kablowe zintegrowane lub pojedyncze.

6) w sytuacjach wyjątkowych niemożności prowadzenia liniowej infrastruktury technicznej w pasie technicznym ulic, prowadzenie jej poza nimi nie jest odstępstwem od planu,

7) należy zachować odległości od istniejącego uzbrojenia zgodnie z przepisami szczególnymi.

7. Na cele nierolnicze tereny objęte niniejszym planem zostały przeznaczone we wcześniejszych opracowaniach obejmujących całe miasto Witkowo.

ROZDZIAŁ III
Przepisy końcowe.

§ 9
Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości  25% dla terenów nie stanowiących własności Miasta Witkowa.

§ 10
Traci moc uchwała Nr 78/XI/91 Rady Gminy i Miasta w  Witkowie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego nr 6, poz. 54 z 1991r. w sprawie miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Witkowo, w granicach obszaru objętego niniejszą uchwałą.

§ 11
Niniejszy plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Witkowa, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/198/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22.11.1997r.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/86/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 listopada 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie.

Opracowanie niniejszego planu stanowi wykonanie uchwały Nr XXXII/330/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Polnej, Armii Poznań i Podgórnej w Witkowie.
Plan ten jest uszczegółowieniem dotychczasowej funkcji terenu wynikającej ze stanu faktycznego i zapisu miejscowego planu ogólnego miasta Witkowa zatwierdzonego uchwałą Nr 78/XI/91 Rady Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 27 czerwca 1991r. (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 6, poz. 54 z 1991r.).

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz