Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IX / 84 / 2003

Wojewoda Wielkopolski uchylił uchwałę

UCHWAŁA NR IX/84/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.

w sprawie: ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3/ i 4/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 nr 142,  poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz art. 4 § 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U z 1997r. Nr 9, poz.43 ze zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

I. Postanowienia ogólne  

§ 1.
Uchwała określa:
zasady zarządu gruntami wchodzącymi w skład Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie oraz zasady korzystania z tego Ośrodka przez osoby przebywające na jego terenie.

§ 2.
Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1/ Ośrodku - rozumie się przez to Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie;
2/ dzierżawcach - rozumie się przez to osoby, które zawarły z Gminą Witkowo umowę dzierżawy lub najmu nieruchomości;
3/ użytkownikach wieczystych - rozumie się przez to osoby, które władają częścią terenu Ośrodka na podstawie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste;
4/ terenie Ośrodka - rozumie się przez to obszar o pow. 41,08 ha zapisany w KW nr 19995, położony na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego między jeziorami Białym a Niedzięgiel;
5/ Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo;
6/ zarządcy - rozumie się przez to Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie reprezentowany przez Dyrektora;

II. Zasady zarządu mieniem Ośrodka   

§ 3.
1. Ośrodkiem zarządza Zarządca.
2. Zarządca wykonuje czynności zwykłego zarządu mieniem - z zastrzeżeniem § 4, a w szczególności:
a/ zapewnia przestrzeganie regulaminu
b/ dokonuje czynności meldunkowych osób przebywających w Ośrodku dłużej niż 48 godzin w obiektach będących w  posiadaniu OKSiR-u
c/ udziela zezwoleń wymaganych przez regulamin Ośrodka
d/ zawiera umowy dzierżawy lub najmu mienia będącego w posiadaniu OKSiR-u na okres jednego sezonu
e/ wykonuje inne czynności administracyjne

§ 4.
Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu mieniem, jak również zawieranie umów dzierżawy, najmu lub podobnych wykonuje Burmistrz, chyba że przepisy wymagają uzyskania zgody Rady Miejskiej.

§ 5.
1. Części terenu Ośrodka mogą być oddawane w dzierżawę lub najem.
2. Umowę dzierżawy (najmu) zawiera się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat lub na czas nieoznaczony.
3. W umowach na czas oznaczony zawiera się klauzulę wypowiedzenia umowy w określonych wypadkach.
4. Dzierżawca może poczynić nakłady na dzierżawionym gruncie - w szczególności wznieść obiekt budowlany - za zgodą właściciela gruntu, niezależnie od obowiązku uzyskania zezwoleń przewidzianych prawem.
5. Sposób rozliczenia dokonanych nakładów po ustaniu umowy, określa umowa.
6. Zbycie przez dzierżawcę prawa do wartości nakładów na dzierżawionej nieruchomości nie stanowi podstawy do domagania się przez jego nabywcę zawarcia umowy dzierżawy, jak również nie powoduje wstąpienia nabywcy w prawa dotychczasowego dzierżawcy.
7. O zamiarze zbycia prawa, o którym mowa w ust. 6 dzierżawca zawiadamia Burmistrza na piśmie.
8. Za zobowiązania wobec Gminy z tytułu czynszu odpowiadają solidarnie dzierżawca i nabywca, o którym mowa w ust. 6.
9. Szczegółowe warunki dzierżawy określa umowa.

§ 6.
Osobie, której na podstawie obowiązujących przepisów przysługuje prawo domagania się oddania gruntu w użytkowanie wieczyste - oddaje się posiadany grunt w użytkowanie wieczyste po udokumentowaniu swoich praw przez uprawnionych oraz dokonaniu wyodrębnienia geodezyjnego.

III. Regulamin korzystania z Ośrodka

§ 7.
Regulamin określa zasady korzystania z Ośrodka przez osoby przebywające na jego terenie.

§ 8.
Osoby pozostające w Ośrodku dłużej niż 48 godzin obowiązane są zameldować się.

§ 9.
1.Wjazd pojazdów i wstęp na teren Ośrodka następuje na podstawie karnetów wstępu i biletów - jedno - lub wielodniowych.
2. Samochody dostawcze mogą wjeżdżać na teren Ośrodka w godzinach 600 - 1200  chyba, że zaistnieją szczególne okoliczności.

§ 10.
Kierowcy pojazdów poruszających się po terenie Ośrodka obowiązani są zachować szczególną ostrożność i zachować odpowiednią prędkość pojazdu - dostosowując ją do ruchu pieszych.

§ 11.
1. Korzystanie z Ośrodka jest odpłatne.
2. Stawki opłat za korzystanie z terenu, obiektów i urządzeń Ośrodka ustala Rada Miejska - z zastrzeżeniem ust. 3 .
3. Korzystanie z ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych na terenie Ośrodka nie wymaga dodatkowych opłat (z wyjątkiem korzystania z ziemnego kortu tenisowego i zjeżdżalni).
4. Dzierżawcy opłacają  opłatę o której mowa  w § 11 ust.2 w ramach płaconego czynszu dzierżawy.
5. Użytkownicy wieczyści działek korzystają z prawa przechodu i przejazdu do drogi publicznej oraz obiektów i terenów wymienionych w ust. 3  na podstawie karnetów wstępu i biletów  określonych w § 9 ust.1. Prawo to jest odpłatne.  § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 12.
1. Pozostawienie pojazdu na terenie Ośrodka jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dzierżawcy, użytkownicy wieczyści uprawnieni są do pozostawiania swoich pojazdów na posiadanym terenie.
3. Posiadacz pojazdu pozostawionego w innym, niż dopuszczalne, miejscu obowiązany jest do jego niezwłocznego usunięcia - na wezwanie Zarządcy lub innej uprawnionej osoby  oraz do uiszczenia dodatkowej opłaty w podwójnej wysokości obowiązującej stawki.

§ 13.
1. Ustawianie namiotów i przyczep campingowych na terenie Ośrodka dozwolone jest na wyznaczonym campingu ( placach namiotowych ) i jest odpłatne wg stawek w sposób określony w § 11.
2. Namiot lub przyczepa campingowa ustawiona w innym, niż dozwolonym miejscu podlega usunięciu na koszt posiadacza. § 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. Dopuszcza się ustawianie namiotów i przyczep campingowych na terenie posiadanym przez dzierżawców lub użytkowników wieczystych pod warunkiem uiszczenia opłaty określonej w ust. 1.

§ 14.
Osoby korzystające z Ośrodka obowiązane są do zachowania na terenie Ośrodka ciszy w godzinach od 24:00 do 6:00.

§ 15.
Dzierżawcy oraz użytkownicy wieczyści mają obowiązek zaopatrzenia obiektu w sprzęt p - poż.

§ 16.
1. W zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Ośrodka  zastosowanie mają przepisy Uchwały nr XXXI/322/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 22 marca 2002r. /Dz.Urz.Woj.Wielkop. Nr 53, poz.1555/ z zastrzeżeniem ust 2.
2. Dopuszcza się możliwość palenia ognisk wyłącznie w miejscu wyznaczonym na terenie tzw. "Orlej Góry" - po  uzyskaniu pozwolenia Zarządcy.

§ 17.
Zgody Zarządcy wymaga:
1/ urządzanie imprez sportowych, kulturalnych i innych publicznych, wieczorków muzycznych lub tanecznych po godzinie 2400  w obiektach zamkniętych.
2/ palenie ognisk
3/ prowadzenie działalności handlowej lub usługowej na terenie Ośrodka.
4/ ustalenie miejsc postoju sprzętu wodnego nad jeziorem Niedzięgiel
5/ usunięcie drzew lub krzewów - niezależnie od obowiązku uzyskania zezwoleń przewidzianych prawem
6/ dokonywanie nasadzeń drzew i krzewów ( obowiązek ten nie dotyczy terenu posiadanego przez użytkowników wieczystych ).

§ 18.
Osoby korzystające z Ośrodka obowiązane są:
1/ przestrzegać niniejszego Regulaminu, przepisów p-poż. oraz zasad współżycia społecznego.
2/ dbać o czystość i porządek.
3/ uporządkować użytkowany teren po okresie zimowym w szczególności uprzątnąć liście, gałęzie itp. na istniejące składowisko odpadów stałych do dnia 25 kwietnia.
4/ utrzymywać pod kontrolą własne zwierzęta celem zapewnienia bezpieczeństwa (prowadzenie zwierząt na smyczy, w kagańcach).

§ 19.
Zabrania się:
1/ zakłócania porządku i spokoju na terenie Ośrodka, zwłaszcza w czasie ciszy nocnej określonej w § 14
2/ korzystania z urządzeń i obiektów lub podejmowania czynności w sposób mogący naruszyć bezpieczeństwo osób lub stanowić zagrożenie dla mienia
3/ palenia ognisk poza dozwolonym miejscem
4/ wywożenia i wynoszenia śmieci, gruzu itp. do miejsc do tego nie przeznaczonych
5/ wykorzystywania pojemników na śmieci, na nieczystości płynne lub liście, trawy oraz pozostałości po remontach ( piasek, gruz itp.)
6/ napraw oraz składowania sprzętu wodnego na plaży w okresie sezonu letniego - od 1.05. do 15.09.
7/ wprowadzania zwierząt na plażę i kąpielisko.

§ 20.
Zarządca ma prawo:
1/ wezwać do zaprzestania naruszeń Regulaminu
2/ dokonać czynności zmierzających do usunięcia naruszania Regulaminu - również na koszt zobowiązanego
3/ usunąć osoby z terenu Ośrodka przy pomocy Policji, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo osób korzystających z Ośrodka lub istnieje konieczność zapewnienia spokoju i porządku        w Ośrodku
4/ podejmować inne czynności zapewniające przestrzeganie Regulaminu i innych obowiązujących przepisów.

IV. Postanowienia końcowe

§ 21.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.

§ 22.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 23.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Witkowo oraz w siedzibie Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
 

Uzasadnienie
do uchwały nr IX/84/03 Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.
w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie jest terenem, którego popularność stale wzrasta wśród osób pragnących skorzystać  z wypoczynku letniego i to zarówno wielodniowego, jak i  sobotnio-niedzielnego. Powiększająca się liczba korzystających z Ośrodka  sprawia, że konieczne stało się wprowadzenie zasad obowiązujących na jego obszarze, pozwalających na spokojne, niezakłócone korzystanie z terenu Ośrodka. Ustalone w niniejszej uchwale zasady poprzez zawarte w nich normy porządkowe pozwalają na wyegzekwowanie  zachowań koniecznych dla uporządkowania kwestii, będących niejednokrotnie źródłem konfliktów i utrudnień dla osób wypoczywających, to jest  postoju pojazdów, rozbijania namiotów, ustawiania przyczep kempingowych lub nocnego zakłócania ciszy. Przestrzeganie ustalonych zasad przez korzystających z Ośrodka uczyni go bardziej przyjaznym dla wypoczywających i zmniejszy, bądź całkowicie usunie niedogodności będące wynikiem braku poszanowania prawa innych do spokojnego wypoczynku.
W tych okolicznościach podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz