Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IX / 83 / 2003

Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła nieważność uchwały

Uchwała Nr IX/83/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717/ oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 110, poz. 1039/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

I. Od samochodu ciężarowego:
1/wyprodukowanego przed 1990r. i nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  510,00zł.    
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  700,00zł.
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  840,00zł.

2/wyprodukowanego przed 1990r. i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  459,00zł.
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  630,00zł.
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  756,00zł.

3/wyprodukowanego w 1990r. lub później nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  459,00zł.
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  630,00zł.
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  756,00zł.

4/wyprodukowanego w 1990r. lub później i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  408,00zł.
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  560,00zł.
c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton  672,00zł.

II. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1/równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
a/ o liczbie osi dwie  740,00zł.
b/ o liczbie osi trzy  672,00zł.

2/równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton
a/ o liczbie osi trzy  1.210,00zł.
b/ o liczbie osi cztery i więcej  1.100,00zł.       

3/równej lub wyższej niż 26 ton
a/ o liczbie osi cztery i więcej  1.750,00zł.

III. Od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1/równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton
a/ o liczbie osi dwie  1.252,00zł.
b/ o liczbie osi trzy  740,00zł.

2/równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 26 ton
a/ o liczbie osi trzy  1.577,00zł.
b/ o liczbie osi cztery i więcej  1.200,00zł.

3/równej lub wyższej niż 26 ton
a/ o liczbie osi cztery i więcej  2.453,00zł.

IV. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:
1/wyprodukowanego przed 1990r. i nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  510,00zł.
b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton  700,00zł.
c/ od 9 ton i poniżej 12 ton  840,00zł.

2/wyprodukowanego przed 1990r. i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  459,00zł.
b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton  630,00zł.
c/ od 9 ton i poniżej 12 ton  756,00zł.

3/wyprodukowanego w 1990r. lub później i nie posiadającego katalizatora o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  459,00zł.
b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton  630,00zł.
c/ od 9 ton i poniżej 12 ton  756,00zł.

4/wyprodukowanego w 1990r. lub później i posiadającego katalizator o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony  408,00zł.
b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton  560,00zł.
c/ od 9 ton i poniżej 12 ton  672,00zł.

V. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1/równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
a/ o liczbie osi dwie  672,00zł.

2/równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
a/ o liczbie osi dwie  1.413,00zł.

3/równej lub wyższej niż 36 ton
a/ o liczbie osi dwie  1.413,00zł.
b/ o liczbie osi trzy  1.723,00zł.

VI. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
1/równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
a/ o liczbie osi dwie  700,00zł.

2/równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
a/ o liczbie osi dwie  1.938,00zł.

3/równej lub wyższej niż 36 ton
a/ o liczbie osi dwie  1.938,00zł.
b/ o liczbie osi trzy  2.549,00zł.

VII. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1/ dla przyczep wyprodukowanych przed 1990r.  300,00zł.
2/ dla przyczep wyprodukowanych w 1990r. i później  300,00zł.

VIII. Od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
a/ o liczbie osi jedna  300,00zł.

2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
a/ o liczbie osi jedna  330,00zł.
b/ o liczbie osi dwie  850,00zł.

3/ równej lub wyższej niż 36 ton
a/ o liczbie osi dwie  1.150,00zł.
b/ o liczbie osi trzy  943,00zł.

IX. Od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
1/ równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton
a/ o liczbie osi jedna  360,00zł.

2/ równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton
a/ o liczbie osi jedna  562,00zł.
b/ o liczbie osi dwie  1.292,00zł.

3/ równej lub wyższej niż 36 ton
a/ o liczbie osi dwie  1.700,00zł.
b/ o liczbie osi trzy  1.281,00zł.

X. Od autobusu:
1/ wyprodukowanego przed 1990r. i nie posiadającego katalizatora w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc  780,00zł.
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc  800,00zł.

2/ wyprodukowanego przed 1990r. i posiadającego katalizator w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc  702,00zł.
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.080,00zł.

3/ wyprodukowanego w 1990r.  lub później i nie posiadającego katalizatora w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc  702,00zł.
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.080,00zł.

4/ wyprodukowanego w 1990r. lub później i posiadającego katalizator w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc 663,00zł.  
b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc  1.020,00zł. 
 
§ 2.
1. Podatek od środków transportowych płatny jest na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXVIII/296/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 156, poz. 3625 z dnia 13 grudnia 2001r./.

§ 5.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz