Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IX / 81 / 2003

Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła nieważność uchwały

Uchwała Nr IX/81/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717/ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 110, poz. 1039/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów:
1/ na terenie miasta:
a/ od pierwszego i każdego następnego psa  15,00zł.

b/ w gospodarstwie rolnym od trzeciego i każdego następnego psa 15,00zł.

c/ w nieruchomościach nie związanych z gospodarstwem rolnym od drugiego i każdego następnego psa  15,00zł.

2/ na terenie wsi:

a/ w gospodarstwie rolnym od trzeciego i każdego następnego psa 15,00zł.

b/ w nieruchomościach nie związanych z gospodarstwem rolnym od drugiego i każdego następnego psa 15,00zł.

3/ zwalnia się od podatku od posiadania psów właścicieli jednego psa w nieruchomościach nie związanych z gospodarstwem rolnym.

§ 2.
Ustala się zasady poboru oraz terminy płatności podatku od posiadania psów:
1/ pobór podatku prowadzą:
a/ na terenie wsi sołtysi
b/ na terenie miasta pracownik Urzędu Gminy i Miasta Witkowo

2/ potwierdzeniem uiszczenia podatku od posiadania psów jest identyfikator

3/ ustala się wzór identyfikatora w załączniku do uchwały

4/ ustala się termin płatności podatku do 15 marca

5/ w wypadku nie zapłacenia podatku w w/w terminie Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie ustanowi inkasenta do poboru tego podatku, któremu będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 50% zainkasowanych kwot.

§ 3.
1. Zarządza się pobór podatku w formie inkasa.

2. Wynagrodzenie osób prowadzących inkaso wynosi:
a/ na terenie wsi 50% zainkasowanych kwot
b/ na terenie miasta 50% zainkasowanych kwot

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo

§ 5.
Traci moc uchwała Nr XXI/209/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 6.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1 do uchwały IX/81/03
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz