Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IX / 79 / 2003

Uchwała utraciła moc.
Patrz:
Uchwała Nr XIII/104/2016 z 19 lutego 2016 roku

Uchwała Nr IX/79/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

Na postawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717/ oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 110, poz. 1039/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej od osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych i turystycznych w Skorzęcinie w wysokości:
1/ od osoby dorosłej 1,00 zł.
2/ od dzieci w wieku szkolnym 0,50 zł.

§ 2.
Opłatę uiszcza się przy dokonywaniu obowiązku meldunkowego z naliczeniem za cały okres pobytu.

§ 3.
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami są osoby prowadzące meldunki.
3. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 15% zainkasowanych kwot.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5.
Traci moc uchwała Nr XXI/210/00 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2000r. w sprawie opłaty miejscowej-klimatycznej.

§ 6.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz