Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2003: Uchwała IX / 78 / 2003

Uchwała Nr IX/78/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717/ oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 110, poz. 1039/ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co natępuje:

§ 1.
Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1/ od budynków mieszkalnych lub ich części oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne od 1m2 powierzchni użytkowej 0,31zł.

2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 11,00zł.

3/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 4,00zł.

4/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,49zł.

5/ od budynków pozostałych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej wykorzystywanych na:

a/garaże   3,00zł.

b/budynki gospodarcze 2,81zł.

c/cele rekreacyjne i letniskowe stanowiące własność osób fizycznych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza 5,82zł.

d/budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  3,00zł.

e/cele inne niż wymienione w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 a, b, c, d  5,82zł.

6/ od budowli:

a/służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz bezpośrednio związanych z procesem poboru i uzdatniania wody 0,7%   

b/pozostałych 2,0%

7/ od 1m2 powierzchni gruntów:

a/związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,50zł.

b/letniskowych i rekreacyjnych 0,20zł.

c/pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,00zł.

d/zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20zł.

e/pozostałych 0,10zł.

§ 2.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nieruchomości stanowiące własność Gminy, nie  oddane w użytkowanie wieczyste zajęte na: biblioteki, przedszkola, domy kultury, świetlice wiejskie, remizy strażackie, stadiony, składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz szopy drewniane będące w posiadaniu osób fizycznych.

2. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości lub ich części, o których mowa w pkt 1, a wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej.

§ 3.
1. Podatek od nieruchomości płatny jest:

a/ na terenie wiejskim u sołtysa wsi,

b/ na terenie miasta Witkowa na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo.

2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości na terenie wiejskim od osób fizycznych w drodze inkasa.

3. Inkasa podatku dokonuje sołtys wsi.

4. Wysokość wynagrodzenia od zainkasowanych kwot określa załącznik do uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 5.
Traci moc uchwała Nr II/10/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 166, poz. 5005 z dnia 17 grudnia 2002r./

§ 6.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

Załącznik
do uchwały Nr IX/78/03
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 21 listopada 2003r.

Wysokość wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa dla poszczególnych wsi od zainkasowanych kwot wynosi:

 1. Czajki   8,0%   
 2. Chłądowo   4,5%   
 3. Ćwierdzin  12,0%   
 4. Dębina   6,5%   
 5. Folwark   3,9%   
 6. Gaj   10,0%   
 7. Gorzykowo   3,5%   
 8. Jaworowo  10,0%   
 9. Kamionka   12,0%
10. Kołaczkowo   6,2%
11. Malenin   3,3%
12. Małachowo Kępe  3,2%
13. Małachowo Złych M.  3,2%
14. Małachowo Wierzb.  3,9%
15. Mąkownica   3,2%
16. Mielżyn   3,5%
17. Odrowąż   3,9%
18. Ostrowite Prym.  4,9%
19. Piaski   18,0%
20. Ruchocin   4,3%
21. Ruchocinek   5,0%
22. Skorzęcin   5,6%
23. Sokołowo   8,0%
24. Strzyżewo  11,0%
25. Witkówko   4,1%
26. Wiekowo   6,7%

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

drukuj pobierz pdf    

wstecz